ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 03:04
ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާއާއި މިވަތަންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަމަހައްޓަވާނެ: އިމްރާން
 
މިއަދު މިހާލަތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި, ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި, އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި, މިލޮބުވެތި ވަޠަންގެ މިނިވަންކަމާއި, އިސްތިޤުލާލް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރައްވާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއިން ދިވެހި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރިތާ 896 އަހަރު ފުރޭ އަހަރުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ދައުލަތެއްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެއަށްވުރެ މަތިވެރި ނިއުމަތެއް ނުލިބޭނެ ނިއުމަތެއްކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މީސްކޮޅު މަދު ކުޑަ ޤައުމެއް ނަމަވެސް, އަދި އިޤްތިޞާދު ކުޑަނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއި, ދަތިތަކާއެކު ވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ނިއުމަތަށް ވިސްނައިފިނަމަ ދިވެހިންނަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު ނިއުމަތެއްގައި އޮތް ޤައުމެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ދުނިޔޭގައި މަދުކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެގޮތުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެތް. އެގޮތުގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާކަށް ނެތް
އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ/ ހޯމް މިނިސްޓަރު

މިއަދު މިހާލަތުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި, ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި, އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ކަޅު ދުވަސްތައް ކިޔައިދެއްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާންވީ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ރައީސް، ގާސިމް އަރިހަށް