ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:26
ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އިމިގްރޭޝަން
ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް
ބޯޑަރު ސެކިޔުރިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް ފަށައިފި
 
މިސިމްޕޯޒިއަމްގައި އިމިގްރޭޝަނާއި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ "މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް" ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި މި ސިމްޕޯއިޒިއަމް ކުރިޔަށްދާނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މި ސިމްޕޯޒިއަމްގައި އިމިގްރޭޝަނާއި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް އަދި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މީގެއިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން (އައިއޯއެމް) އާއި އދ. ގެ ޑްރަގް އެންޑް ކްރައިމް އޮފީސް (ޔޫއެންއޯޑީސީ)ގެ އޮފިޝަލުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement

ސިމްޕޯޒިއަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވީ ސިމްޕޯޒިއަމްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހާ އިދާރާތަކުން އެއް މޭޒެއްގެ ދަށުގައި ތިބެ މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން ދެނެގަނެ ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބެލުންކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންކަން ސިޔާސަތު އެކުލަވާލާ ހިސާބަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ބަދަލު ގެނެސް އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުންކަމަށެވެ.

މުހިންމު ކަމެއް ކޯޑިނޭޝަންގައި ހުރިހާ އެންމެންގެ ގޯލު އެކައްޗަކަށްވުން. ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީސް އެޖެންސީ ރާއްޖޭގައި ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ކޮމްޕްރޮވައިޒްވާ ފަދަ ކަމެއް ޕްރިވެންޓް ކުރުމަށް ހުރިހާ އެންމެން އެކައްޗެއް ކިޔަންޖެހޭ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ބިނާ މިވަނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ވަރަކަށް އެޖެންސީއަށް. އެއަށްފަހު ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ އެޖެންސީ އެބަތިބޭ ބެކިންގައި. އެހެންވީމާ މިހުރިހާ އެޖެންސީތައް އެއްވެ މިކަންކުރަންޖެހޭ. މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ހުރި ހުރަސްތަކާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން އަމަލީ ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލެ ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހެންޏާ އެކަންކަން ދެނެގަނެ ތަންފީޒުކުރުން
އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރު މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ)

މީގެއިތުރުން ހަނަފީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިން ހުރިހާ އެންމެންގެ ވިސްނުން މިކަމުގައި ހުރި ގޮތް ދެނެގަނެ މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ކަރުދާހަށް ކޮމެންޓު ކުރާނެކަމަށެވެ.

އަދި މި ސިމްޕޯޒިއަމް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާ ބޯޑާ ސެކިޔުރިޓީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ހައްލު ހޯދުމަށް އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ހަނަފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް