ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 15:11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އެފް.އައި.ވީ.ބީ. ޕްރޯ ޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޗެލެންޖް 2022" ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "އެފް.އައި.ވީ.ބީ. ޕްރޯ ޓުއަރ މޯލްޑިވްސް ޗެލެންޖް 2022" ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް ބައްލަވާލެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާނުންގެ ދުވަސް
ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި މާދަމާއެއް ހޯދައިދީ، ރަނގަޅު ޖީލަކަށް މި ސަރުކާރުން އެތައް ކަމެއް
 
މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި
 
މިއަދަކީ ގައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް
 
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ޒުވާނުންގެ ލާބައަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައިވާ ގިނަ ކަންކަމަކީ ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި މާދަމާއެއް ހޯދައިދީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންމިދާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރައްވައި، ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް އައިއިރު މި ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީއާއި ސްކޮލާރޝިޕް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ގާއިމްކުރުމާއި، އަދި އެސްްއެމްްއި ލޯނުތައް ތައާރަފްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވީ މި ހުރިހާ ކަމަކީވެސް ޒުވާނުންނަށް އުފާވެރި މާދަމާއެއް ހޯދައިދީ، ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

މި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަޚުލޫފުވެސް ވަނީ ޓްވީޓުކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރގެ ޓްވީޓުގައިވެސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، ހިލޭ ޑިގްރީއާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެތައް ކަމެއް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ ގައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް 22 އޮކްޓޯބަރު ފާހަގަކުރަނީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
"ރައީސް ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ބަދަލުވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ލޯތްބަކަށް ނޫނީ ބޮޑު ނަފްރަތަކަށް": މަހްލޫފް
ދަރަނި ދައްކާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލުން ބުއްދިވެރި: މަހުލޫފު
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ކެންޕެއިން ޓީމުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތިއްބަވާ: މަޚުލޫފް
މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު، ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތަކު ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން މަޑުނުކުރާނެ - މަހްލޫފް
އައްޑޫ އޮތްގޮތް ސާފު، އައްޑޫ އޮތްގޮތް ރައީސަށް ދެންނެވި މަރުޚަބާ އިން ދައްކައިދީފި - މަޚްލޫފް
އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީލްކޮށް، ތައްގަނޑު ޖަހާނީ އައްޑޫ ސިޓީން - ރައީސް
ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެއަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެންޑިޑޭޓު އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ރަނިންމޭޓު އިބޫއަސްލަމް
ފިނޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދާނަން – ރައީސް