ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 10:23
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
އީޕީއޭ
އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގު
އިމްރާން ޚާން ޕަބްލިކް މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުން މަނާކޮށްފި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނީ އެސެޓް ރިޕޯޓުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންއަށް ދެން އާންމު ޚިދުމަތުގެ މަގާމަކަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިމްރާން ޚާން މަގާމުގައި ހުންނެވިއިރު ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ހަތިޔާރުގެ ތަފްސީލާއި އެތަކެތި ވިއްކެވި އަގުގެ މައުލޫމާތު ހުށައެޅުއްވި އިރު ދޮގު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުއްވި ކަމުގެ ކުށުގައެވެ. މިގޮތުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހަދިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ރޮލެކްސް ގަޑި އާއި އަނގޮޓިއަކާއި ދެ ކަފްލިންކްސް ހިމެނެއެވެ.

އިމްރާން ޚާން ވަނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ކުލަޖެހިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ އެތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިމްރާން ޚާންގެ ވަކީލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ޑޯން ނޫހާ ހަވާލާދީ ލިބޭ ޚަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ލިޔުމުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއް ބުނާގޮތުން އިމްރާން ޚާން 2020-21 އަށް ހުށަހެޅުއްވި އެސެޓް ރިޕޯޓުގައިވަނީ ދޮގު މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ. އެހެން ކަމުން ދެން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ވަނީ "ޑިސްކުއަލިފައި" ވެފައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު އިމްރާން ޚާން މިހާރު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ވެސް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޑޯން ނޫހުން ސުވާލު ކުރި ބައެއް ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައިވަނީ މި އަމުރު ހިނގާނީ މިހާރު އޮތް ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ މުއްދަތަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. މިހާރުގެ އެސެމްބްލީ ފެށިފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަސް މެންބަރުންގެ ޕެނަލުގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، އަދިވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބެމުން އަންނަ އިމްރާން ޚާންގެ ސިޔާސި ކެރިއަރަށް އެޅުނު ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެކެވެ.  

އިމްރާން ޚާން މިދިޔަ މަހު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހަދިޔާގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ހަތަރު އައިޓަމެއް ވިއްކެވި ކަމަށް އިއުތިރާފު ވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ފައިސާގެ ތަފްސީލު، އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާނުގައި ހިމެނުއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހަދިޔާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތާ ހަވާލު ކުރަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އަގުގެ ގޮތުން ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ދަށް ނަމަ އެތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ. އަދި ބައެއް ހަދިޔާ ކުޑަ އަގެއްގައި ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެއެވެ.

އިމްރާން ޚާން ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއަށް ޓަކައި ބައެއް ހަދިޔާ ހާމަނުކުރައްވާ ބެހެއްޓެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެއްލައްކަ ޑޮލަރާއި ގާތްކުރާ އަގުގެ ތަކެތި ބައްލައިގެންނެވި ކަމަށާއި ފަހުން އެތަކެތި އެ އަގުގެ ދެ ގުނައަށް ވިއްކަވާލެއްވިކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނަނީ މިމައްސަލައަށް ވަނުމުގެ ހައިސިއްޔަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި މައްސަލަ އަލުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާނެކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް