ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:08
ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ގައުމީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ
ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެ ކުރިއަރާދާނީ ޤައުމުގެ ދަރިންގެ ހިތުގައި އޮންނަ ޤައުމީ ލޯބީގެ ވަރުގަދަކަމުން: އިމްރާން
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުންގެ މަގުން ކުރިއަރާދަނީ ހޯދިފައިވާ އިލްމީ ޤާބިލްކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންކަމަށް
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެ ކުރިއަރާދާނީ ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ބޮޑުކަމާއި ފުރިހަމަކަމުންކަމަށް

ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެ ކުރިއަރާދާނީ ޤައުމުގެ ދަރިންގެ ހިތުގައި އޮންނަ ޤައުމީ ލޯބީގެ އާރޯކަމާއި ބަދަހިކަމާއި ވަރުގަދަކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮވެ ކުރިއަރާދާނީ ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވިފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ބޮޑުކަމާއި ފުރިހަމަކަމުންކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމަށްޓަކައި ވަމުންދާ ދިފާއީ އަދި ޤައުމީ ޤުރުބާނީތަކާއި ފިދާތަކުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރު ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ ޤައުމުތަކާއި މުޖުތަމައުތައް ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުންގެ މަގުން ކުރިއަރާދަނީ އެބައެއްގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައިވާ މުރާލިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރާއި އަޒުމުގެ ވަރުގަދަކަމުން ކަމަށެވެ. ޤައުމުތަކާއި މުޖުތަމައުތައް ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުންގެ މަގުން ކުރިއަރާދަނީ ހަމައެކަނި އެގައުމުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުކަމަކުންނޫންކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެގައުމެއްގައި ދިރުއުޅޭ އާބާދީއެއްގެ ބޮޑުކަމަކުން ވެސް ނޫންކަމަށާއި, އެމުޖުތަމައުއެއްގެ އަފްރާދުންގެ އީމާންކަމުގެ ސާފުކަމާއި, ސާބިތުކަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމުތައް ކުރިއަރާދަނީ އެބައިމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކާއި, އުސޫލުތަކުގެ ވަރުގަދަކަމުންކަމުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުންގެ މަގުން ކުރިއަރާދަނީ ހޯދިފައިވާ އިލްމީ ޤާބިލްކަމުގެ ފުރިހަމަކަމުންކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އަށަގެންފައިވާ ރިވެތި އަހުލާގުގެ މަތިވެރިކަމުންކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ ޤައުމުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދު ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް އަދި އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް މިމަތިވެރި ސިފަތައް އަށަގެންނެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އަގުހުރި ނަމޫނާ މިސާލީ ބަޔަކަށް ވެވިދާނެ
ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

ޤައުމީ ދަރިން ޤައުމަށް ހޯދައިދޭ ރީތިނަމާއި ޤައުމަށްޓަކައި ކޮށްދޭ ބޮޑަތި ޚިދުމަތްތަކާއި ޤައުމަށް ހޯދައިދޭ ޝަރަފާއި އިއްޒަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ އަތްޕުޅުން އިނާމު ލިބުން އެއީ ޤައުމީ ދަރިއެއްގެ ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ކާމިޔާބުކަން ވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިލޮބުވެތި ވަތަން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީގައި ސައްހަ އަގީދާގެ މަތީގައި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލާއެކު އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއަދުގެ ޖީލުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޤާއުމީ ޒިންމާއެއް އަދި ވާޖިބެއްކަމަށެވެ. މިވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރުދީ މަސްލަހަތަށްވުރެ ޤައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެންކަމަށާއި, މުޅި މުޖުތަމައުގެ މަންފާއަށްޓަކައި އެންމެ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެންކަމަށެވެ. މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން މަގުދައްކައިދެނީ ވެސް އެގޮތަށްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެކުރިން ގައުމީ އިނާމް ދެއްވަމުން އައީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ނިންމެވީ ޤައުމުގެ ޝަރަފާއި, ޤައުމުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ހަނދާން އައުކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ޤައުމީ އިނާމު ދޭންވާނީ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައިކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަސް, ޤައުމީ ދުވަސް ނިސްބަތްވާ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާންގެ އުފަން ފަސްގަނޑުކަމަށްވާ ހއ.އުތީމުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީ ގައުމީ އިނާމު ދިނުމަށް ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ކަޅު ދުވަސްތައް ކިޔައިދެއްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާންވީ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ރައީސް، ގާސިމް އަރިހަށް