ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 13:53
ފެން ސަޕްލައި ކުރާ ޕައިޕްލައިނަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާ ދީ ގޮއްވާލީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން، އޭގެ ފަހުން، ސާފު ބޯފެނުގެ ސަޕްލައިއަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި
ޔޫކްރެއިންގެ ރަށްވެހިން ސާފު ބޯފެނަށް ޖެހުން
ޔޫކްރެއިންގެ ރަށްވެހިން ސާފު ބޯފެނުން މަޚްރޫމުވެފައިވާތާ އެތައް މަހެއް
 
ކޮންމެވެސް އަވަށެއްގައި އޮތް ފެންހޮޅިއެއް ރަޝިއާއިން ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން އެ އަވަށަށް ފެން ސަޕްލައި ކުރަން މޭޔަރު ވަނީ ނުކުޅެދިފައި
 
މިކޮލެއޭވްގެ ރަށްވެހިން ބުނާ ގޮތުގައި، ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ލިބެނީ މަދު ފަހަރަކު
 
ފެނަށް އެކަނި، ހަފުތާއަކި 28 އަކަށް ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އެ އަވަށު މީހުން ބުނޭ

އެއީ، މި ހިނގާ 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ، މި ތަރައްޤީ ޒަމާނުގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ މަންޒަރެކެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށްވެސް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ވެދާނެ ކަމުގެ ސާފު އެއް މިސާލު ފެންނަމުން ދަނީ، އަދިވެސް ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދާ ޔޫކްރެއިންގެ މަސްރަހުންނެވެ. އޮކްޓޯބަރު 16 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެކެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ މިކޮލެއޭވްގެ ރަށްވެހިން، ހުސްވެފައި ވާ ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅިތައް ހިފައިގެން ސަފަކަށް އެތުރި ތިބޭތާ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެއްޖެއެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، އާންމު ގޭބިސީތަކަށް ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކާވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ގިރާ ކުރަމުންދާ މިކޮލެއޭވްގެ ރަށްވެހިން ބުނާ ގޮތުގައި، ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ލިބެނީ މަދު ފަހަރަކުއެވެ.

އިންނާ ހްލޫސްޗެންކޯއަކީ ކާރުޚާނާއެއްގައި ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހެކެވެ. އިންނާ ހްލޫސްޗެންކޯ ބުނި ގޮތުގައި، މިކޮލެއޭވްގެ އިރުން އޮންނަ ޗިސެލިއުކާގައި ފެން ސަޕްލައި ކުރާ ޕައިޕްލައިނަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާ ދީ ގޮއްވާލީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން، ސާފު ބޯފެނުގެ ސަޕްލައިއަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ކޮންމެވެސް އަވަށެއްގަ އޮތް ފެންހޮޅިއެއް ރަޝިއާއިން ގޮއްވާލީ. އޭގެ ފަހުން، އަހަރަމެންގެ އަވަށް ފެން ސަޕްލައި ކުރަން މޭޔަރު ވަނީ ނުކުޅެދިފަ، ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތައް އަދިވެސް އެތަނުގަ ކުރިއަށް ދާތީ. އަހަރަމެންގެ މީހުންނަށް އެތަނަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވޭ.
އިންނާ ހްލޫސްޗެންކޯ؛ ޔޫކްރެއިންގެ ރަށްވެއްސެއް

އިންނާ ހްލޫސްޗެންކޯ ބުނާ ގޮތުގައި، އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި ހުރި އިސްކުރުތަކުން ސާފު ބޯފެން ފޮދެއް ނުލިބޭތާ މިހާރު 5 މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނޫނީ އޭޕްރިލްގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ހެން ހީވަނީ. މަހެއްހާ ދުވަހަށް ވަރަށް ހާލުގަ އުޅުނީ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެނެއް ނެތް. އަހަރަމެންނަށް ޖެހުނީ ފެން ގަންނަން. ފެނަށް އެކަނި، ހަފުތާއަކި 28 އަކަށް ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހުނު އަހަރަމެންނަށް. ފެން ނުލިބިގެން މީހުން ކިއުވެސް ހެދި. މިހާރު އެމީހުން ފެން ގެނެސްދެނީ ހިލޭ.
އިންނާ ހްލޫސްޗެންކޯ؛ ޔޫކްރެއިންގެ ރަށްވެއްސެއް

ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އަނދަމުން ދަނީ ނަފުރަތުގެ ގިންޏެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ސޭލްސް މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އަންނަ ވަޑީމް އެންޓޮނީޔުކް ސިފަ ކުރި ގޮތުގައި، މަދަނީ ފަރުދުންގެ ސަޕްލައިއަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީ، އެ ސުންނާފަތި ކުރުމަކީ "ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ" އެކެވެ.

މީ ހަނގުރާމައެއް ނޫން. މީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއް. ހަނގުރާމައަކީ ސިފައިން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ތަޅާފޮޅީމަ ކިއާ ނަމެއް. އެކަމަކު، މަދަނީ ފަރުދުންނާ ތަޅާފޮޅީމަ، އެއަށް ކިއާނީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ.
ވަޑީމް އެންޓޮނީޔުކް؛ ޔޫކްރެއިންގެ ރަށްވެއްސެއް

މިކޮލެއޭވްގެ ރަށްވެހިންނަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ސަޕްލައިކޮށްދިން ފެން ނަގާފައި ވަނީ ޓްރޯލީބަސް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ ގުދަނެއްގައި ހުރި ފެންވަޅަކުން ކަމަށް، ޓްރޯލީބަސް ޑްރައިވަރު ވްލޮޑޮމީރް ކޮވްޓުޔުކް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފާއިތުވީ 4 މަހެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފެން އުފުލައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮވްޓުޔުކް ހޭދަ ކުރި ދުވަހެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން "ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް"ގެ ނަމުގައި ފެބުރިއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާ، ފެށި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމާގައި، ޔޫކްރެއިންގެ ޢުމްރާނީ ބިނާވެއްޓާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކަށް ހަމަލާ އަމާޒު ކުރަމުން ދާ ކަމަށް، ޔޫކްރެއިންގެ ސަރުކާރުން ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް