ކ. މާލެ
|
17 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 21:05
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް
މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖު
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖަކީ ބެޑްމިންޓަންގެ ކުރިމަގަށް އެޅޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް: މަހްލޫފް
 
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 10 ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭނެ

މާދަމާ ފަށާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް 2022 އަކީ ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުބާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތުގައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންނާއި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ކުރިމަގުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ހިފާ، މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

25ށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުން އެބަ ބައިވެރިވޭ 200ށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން. އެހެންމާ މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބޭދްމިންޓަންއަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ރަނގޅު ފުރުސަތެއް.
ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރ ވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ ވަނީ މިއީ މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ހަތްވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 10 ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާދަމާ ފަށާ މި މުބާރާތުގައި 25 ގައުމަކުން 200ށްވުރެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ. ރާއްޖެއިން މިފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ނުކުންނަނީ މުބާރާތުގައި ގިނަ މެޑަލްތަކެއް ހޯދުމަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ. ރާއްޖޭގެ 30 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 23ގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް