ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 06:56
ހުޅުމާލެ ބީޗް ފްރަންޓުން ދޫކުރާ ބިންތައް
ހުޅުމާލެ ބީޗް ފްރަންޓުން ދޫކުރާ ބިންތައް
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ
ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި 35،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
 
މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ގޮތަށް
 
64 ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
3 މަސް ތެރޭގައި ފޯމުތައް ވެރިފައި ކުރުމާއި ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވީއިރު 35،861 ފޯމު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި، މާލޭ ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގައި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުވާލި 4000 ފުލެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 11:59ށް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

Advertisement

ސުންގަޑި ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އާރިފް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ 64 ގައުމެއްގައި ތިބި ދިވެހިން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ 2 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވަނީ 6،208 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި 3 ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކަށް އެދި 14،489 މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށް އާރިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް 15،164 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ.

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އާރިފް - ރާއްޖެއެމްވީ

އާރިފް ވިދާޅުވީ ޕޯޓަލްއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ދެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްއޮތް 3 ވަރަކަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރިފް ވަނީ މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މާލެއިން ގޯތި ނުދޭތާ އެތަކެއް އަހަރުވެފައިވާ އިރު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ، އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯތި، އަދި ގުޅީފަޅުން 2000 ގޯތި މިބުރުގައި ދޭނެއެވެ. ޖުމްލަ 5000 ގޯތި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ މީހުންނާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 4000 ފުލެޓް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް