ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 13:42
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން
ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރޭ: މާރިޔާ
ކާރިސާތަކުގެ އިންޒާރު ދުރާލާ ފޮނުވޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެތައް ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭ

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ލޭނާރަށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ. މިދުވަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިއާރަކީ "އެންމެންނަށް ދުރާލާ އިންޒާރު ދިނުން، އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުން" މިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ ބިންތިރި، ޤުދުރަތީ އަދި ވެށީގެ މަދު ވަސީލަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވާ ޤައުމެއް ކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ ކަނޑުފަޅުންނާއި ވަށައިގެންވާ ވެށިން ލިބޭ މަންފާއަށް ކަމަށްވާއިރު، މަސްވެރިކަމާއި، ފަތުރުވެރިކަމަކީ ކާރިސާތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ އިގްތިސާދީ ލޭނާރުތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދެ ހަރަކާތައް ހުއްޓުމެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ދުރާލާ ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުކަން އިތުރުކުރެވިގެން މެނުވީ ވިލުންވެރި މުޖުތަމައަކަށް ވާސިލެއް ނުވެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ކަހަލަ ބިންތިރި، ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާތަކަކީ އެކަމުގެ ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް އޮތް އަދި އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއި، އުދައެރުމުން ކުރިމަތިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވިއްސިވިހާލިވެ، ހާލުގައި ޖެހި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާ ހިސާބަށް ދާ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ލިބޭ ގެއްލުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވާނެކަމީ ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީގަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހާއި ހަމައަށް އެކިއެކި އަރައްކާތަކަށް ދުރާލާ އިންޒާރު ފޯރުކޮށްދެވޭ ނިޒާމުތައް ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން 95 ގައުމެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ދުރާލާ އިންޒާރު ދެވޭ ނަމަ، ލިބިދާނެ ކަމަށް ވަޒަން ކުރެވޭ ގެއްލުމުގެ 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އިންޝުއަރ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނޭޝަނަލް ޑިޒަސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީންވެސް މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފަހަަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް