ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:11
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލިސް
އދ. ގެ އާންމު މަޖިލިސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް 143 ގައުމަކުން ވޯޓު ދީފި
 
35 ގައުމަކުން ވޯޓު ދީފައެއް ނުވޭ
 
4 ގައުމަކުން އެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް 143 ގައުމަކުން ވޯޓުދީފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ރަޝިއާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ވޯޓުލުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ވޯޓުލުމުގައި އާންމު މަޖިލީހުގެ 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 143 ގައުމުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދީފައެވެ. މި ނިންމުމާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ 4 ގައުމަކުންނެވެ. އެއީ ސީރިއާ، ނިކަރާގުއާ، ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ބެލަރޫސްއިންނެވެ. އަދި ޗައިނާ ހިމެނޭހެން 35 ގައުމަކުން ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއް އެގައުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ވޯޓު ސިއްރުކުރުމަށް އެދި ރަޝިއާއިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށް އާންމު މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާފައިވެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯޓުގައި 193 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 107 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓު ސިއްރުނުކޮށް، ފެންނާނެހެން ވޯޓުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯޓު ލާފައެވެ. އަދި ވޯޓު ސިއްރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވަނީ 13 ގައުމަކުންނެވެ. 39 ގައުމަކުން ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓު ލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ވޯޓު ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ރަޝިއާއިން އެދިފައި ވަނީ މިއީ ހުޅަނގުން ހުށަހަޅާ ހުށެހެޅުމަކަށް ވުމުން ގައުމުތަކުން ދެކޭގޮތް ފާޅުގައި ދެއްކުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރެދާނެކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ރިފެރެންޑަމްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކީ ޑޮނެސްކް، ލުހާންސް، ޚާސަން އަދި ޒެޕޮރީޒިއާއެވެ. ޔޫކްރެއިނާ އެގައުމުގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ވަނީ މި ރިފެރެންޑަމްތަކަކީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާފައިވާ ވޯޓުތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ޑްރާފްޓް ރިސޮލިއުޝަންގައި ވަނީ ރަޝިއާގެ މި ނިންމުން ގައުމުތަކުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް