ކ. މާލެ
|
12 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 16:27
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ
ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު އިގުރާރު އެޕްރޫވް ކުރަން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
 
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:59 ގައި ހަމަވާނެ
 
ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު އެ އެޕްލިކޭޝަންގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އިގުރާރު އެޕްރޫވް ކުރަން ޖެހޭ
 
ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނީ ގޯތިތަކަށް

ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކޫމުގެ ދަށުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު އިގުރާރު އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ ޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުދަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ފުރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަން ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު، ކޯ އެޕްލިކަންޓުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އިގުރާރު އެޕްރޫވް ނުކޮށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ފޯމު ސަބްމިޓް ނުވެ ހުންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެކަމަށް ސަމާލުމަށް ދިނުމަށާއި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ލެވޭނީ އެ އެޕްލިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް އިގުރާރުވުމުން ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި އިގުރާރު އެޕްރޫވް ކުރުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލަށް ވަދެ "ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިގުރާރު" ގައިވާ "އާއެކޭ" ނުވަތަ "ނޫނެކޭ" ގެ ތެރެއިން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހިޔާރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖޮއިންޓް އެޕްލިކަންޓުންގެ ގޮތުގައި ފޯމު ހުށަހެޅެނީ ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ބިންތަކަށެވެ. މި ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމުގައި ދިމާވާ މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އެދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިމިވަނީ އެ ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 15 އަށް ހަމަވާތީއެވެ. ގެދޮރުވެރިޔާ އަދި ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓުތަކަށާއި ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 15 އޮކްޓޯބަރު 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 11:59 އާ ހަމައަށެވެ.

ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މިއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި، ގޯތި ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޝަރުތުތަކާއި، ލިބޭ ގޯތީގެ ސައިޒްތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ގޯތިތަކަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅޭއިރު، ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ލިބޭނެ ގޯތީގެ އެންމެ ކުޑަ ސައިޒަކީ 1250 އަކަފޫޓެވެ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ލާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 400 އަކަފޫޓު ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 7 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވާނަމަ، އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ 4000 އަކަފޫޓެވެ.

Advertisement

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިންނާއި ގުޅީފަޅުން 3000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ގޯތިތައް ދޫކުރާއިރު ބަލާ ޝަރުތަކަށް ދާދިފަހުން ވަނި ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހަކަށްވެފައި ނުވުމުގެ ޝަރުތު ބަދަލުކޮށް މިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ސަބަބުން ކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެ މީހެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަކީ މާލޭ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެ މީހަކު މިހާރު އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެ މީހަކީ މާލޭ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފައެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ނިމި އާންމުކުރެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ހިސާބުގައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ގައި ވާހަަދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އާރިފް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމް އިއުލާން ކުރި އިރުވެސް ބިން ދޫކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކާއި ފްލެޓުތައް އަޅާނެ ސަރަހައްދުތައް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިހާރުވެސް ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން، އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 36 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރަމުންދަނީ ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކެވެ. ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއްގައި 930 އަކަފޫޓު ހުންނައިރު ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުގައި 600 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް އާރިފު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ 4000 ފްލެޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފްލެޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ހަވާލު ކުރާނީ ފިނިޝިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އާރިފު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް