ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:20
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތައް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއްކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމާއި ދިމާލަށް
މިކަމާއި ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައި
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެ ކައުންސިލުގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު މައުލޫމާތުތައް ރައްކާކުރެވޭކަން ޔަގީންކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ. އެ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމުކުރަން އެކުލަވާލާ ޑިޖިޓަލައިޒް ސިސްޓަމަކީ ރައްކާތެރި ސިސްޓަމެއްކަން ޔަގީންކުރުމަށް މިނިވަން ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޭޔަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުނިންމި ވަނީ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަނި ނިންމޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދޭނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް
މޭޔަރު މުއިއްޒު

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތައް އަދި އިދާރާތަކުން ވެސް ދަނީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަމުންނެވެ. ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކަށް ހާޒިރު ނުވެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އަވަސް، ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް