ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:56
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުގާން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުގާން އާއި ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީ-ރަޝިއާ ގުޅުން
ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕުޓިން އާއި އުރުދުގާން ކުރައްވައިފި
 
ދެގައުމުގެ ރައީސުން ވަނީ ތުރުކީއާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ބައިލެޓެރަލް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
 
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ސުލްހަވެރިކާމާއެކު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ތުރުކީން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް އުރުދުގާން ވަނީ ތަކުރާރުކުރައްވާފައި
 
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަތައްވެސް ދެރައީސުންގެ ފޯނު ކޯލުގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވޭ

ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރައް ވަރުގަދަކުރުމާއި ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން އާއި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޤާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޤާން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕުޓިންއާ ފޯނުން ގުޅުއްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފޯނު ކޯލްގައި ދެގައުމުގެ ރައީސުން ވަނީ ތުރުކީއާ ރަޝިއާއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ބައިލެޓެރަލް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ސުލްހަވެރިކާމާއެކު ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ތުރުކީން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް އުރުދުގާން ވަނީ ޕުޓިން އަރިހު ތަކުރާރު ކޮށް ދަންނަވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާހަކަތައްވެސް ދެރައީސުންގެ ފޯނު ކޯލުގެ ތެރެއިން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ތުރުކީ އަކީ ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫކްރެއިން އަދި ރަޝިއާ އާއެކުވެސް ގުޅުން ރަނގަޅު ހަމައެކަނި ގައުމެވެ. ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހަނގުރާމަ ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ތުރުކީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުން ވަނީ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ފާޑުކިޔައި އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. އަދި ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވާތީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ތުރުކީން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އަރމްޑް ޑްރޯންސް ވެސް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހުއްޓުމަކަށް އައި ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް އަލުން ފެށުމަށް އދ. އާއެކު މަޝްވަރާތައްކޮށް، ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ އަދި އދ. އާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލުވެސް ތުރުކީން ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ ތަފާތު ގުޅުމެކެވެ. ހަކަތައިގެ ވިޔަފާރީގައި ދެގައުމު ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ނަމަވެސް، ސީރިޔާ، ލީބިޔާ އަދި އަޒަރްބައިޖާންގެ މައްސަލާގައި ދެގައުމުގެ ދެމެދު ހިޔާލުތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް