ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 11:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ އޮޑިޓް
މަޖިލީހުގެ 9.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް
 
މައިގަނޑު 4 މައްސަލައެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމާރާތާއި އެ އިމާރާތުގެ ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް ހުރި ބޮޑެތި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމާރާތާއި އެ އިމާރާތް ވަށައިގެންވާ އެހެނިހެން ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް ކުރަންހުރި ބޮޑެތި މަރާމާތްތަކާއި އެ އިމާރާތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއެކު 9،903،050 (ނުވަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ތިން ހާސް ފަންސާސް) ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 10.28 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ ކަމެއް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ތަފްސީލުކޮށް އެނގެން އޮންނާނެ ގޮތަށް ލިޔުން ތައްޔާރުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މި މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބީއޯކިޔު އާއި ކުރެހުން އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްތު ގަވާއިދަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގެ 10.27 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބިޑު ކުރުމަކާ ނުލައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކަށްވީ ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އަންދާޒާ އަގެއް ހޯދައިފައިނުވުމުން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ވާދަވެރި އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މަސައްކަތް ނިންމި ފަހުން 12 މަސް ދުވަސް ނުވަނީސް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދޫކޮށްފައިވާތީ އެކަން ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދަށް އެއްވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ރިންޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހޭނީ މަސައްކަތް ނިމޭތާ 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ފައިސާއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން ވަނީ 9.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ މަސައްކަތް ނިމުނުތާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދީފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ފެންވަރު ދަށްކޮށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތް ލައްވާ އަލުން ކުރުވުމާއި އެފަދަ މަސައްކަތަށް އެ ފަރާތް ޒިންމާ ކުރުވުން ދަތިވނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓުގައި އިތުރު ކަންކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބަލ؛ަހައްޓާފައިނުވާ ކަން ހިމެނެއެވެ. މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ކަންކަން ނުބަލަހައްޓާނަމަ ތަނުގައި ހުންނަ ހަރުމުދާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމާއި އެ ތަކެއްޗަށް ވާނުވާ ނޭނގި ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމާއި މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ އަދަދަކީ ފުރިހަމަ އަދި ސައްޙަ އަދަދަށް ނުވާނެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ އޮޑިޓުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އެކަން މަޖިލީހުން އިސްލާހު ނުކުރާކަން ވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ޚަރަދުތައް ރިކަރަންޓު ބަޖެޓު ކޯޑުން ކޮށްފައިވާކަން ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 4.03 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނީ އެ ޚަރަދެއް ކުރަން އެންމެ އެކަށޭނަ ކޯޑެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުނެ 202 ވަނަ އަހަރު 321،084 ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ރިކަރަންޓު ކޯޑުތަކުން ޚަރަދުކޮށްފައިވުމުން، ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ރިކޯޑު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ސެޕް ސިސްޓަމްގައި ވެސް އެ މުދާތައް ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ރިކޯޑު ނުކުރެވޭނެ ކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް