ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 13:16
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
އެމްއެމްސީން ދޭ "ގްރާންޓް"
އެމްއެމްސީން ދޭ ގްރާންޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ކޮންމެ ގްރާންޓްއަކަށް 4,000/- ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
16 އޮކްޓޯބަރު 2022ގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ވަކި ދާއިރާތަކުން ޚަބަރާއި މައުލޫމާތާއި، ރިޕޯރޓްތައް ގެނައުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިންނަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ "ގްރާންޓް" ސްކީމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރާންޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރު 2022ގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިފަހަރު ނޫސްވެރިންނަށް ގްރާންޓް ދިނުމަށް މައިގަނޑު 5 ދައިރާއެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެއީ މޫސުމާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން، ހެޔޮ ވެރިކަން، ފައިނޭޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ އަދި އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމްއެވެ.

މި ގްރާންޓުގެ ދަށުން 3 ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު، ކޮންމެ ގްރާންޓްއަކަށް 4,000/- ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގްރާންޓްއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިޔާ އަދި މީޑިއާގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީޑިއާއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރާތާ (އެކެއް) އަހަރުވެފައިވާ ދާއިމީ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ މީޑިއާއަކުން ނުވަތަ އެމީޑިއާއެއްގެ ރަޖިސްޓަރޑް ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވާނަމަ ގަވައިދުން ދައްކަމުންދާ މީޑިއާއަކަށްވުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުތަކައި ޤަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން އެ މީޑިއާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށް ގަވައިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންގެންދާ މީޑިއާއަކަށްވުންވެސް ޝަރުތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ގްރާންޓު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު، 100 ބަހަށް ވުރެ ދިގު ނޫން ހިމެނޭ ސްޓޯރީ އައިޑިއާއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިގްރާންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި، ނޫސްވެރިޔާ އުފައްދާ ސްޓޯރީގެ އިންފޮމޭޝަން ސޯސް، ސްޓޯރީގެ އޭންގަލް އަދި ސްޓޯރީ ޔުނީކްކަމާއި، ހަރުދަނާކަމާއި، އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެކަމަށް އެމްއެމްސީން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގްރާންޓް ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ގްރާންޓް ލިބޭތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ލިޔުން ނުވަތަ ރިޕޯރޓް ޕަބްލިޝް ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެކަން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެކަމަށްވެސް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް