ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 19:03
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިނެއް
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިނެއް
ރޮއިޓާރސް
ޗާލްސް ދެކުނުއޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުުރުން
ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ޔޫކޭގައި ދިރިއުޅޭ ރާއްޖެ އާއި ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 
މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ މިގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސިވިލާތައް ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކޮށްދެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
 
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީ ލަންކާ، ނޭޕާލް، ބޫޓާން އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 200-300 އާ ދެމެދު އަދަދެއްގެ މީހުންނާ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
މިއީ އިނގިރޭސި ތަހުތާ ރަސްގެފާން ޗާލްސް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން މިގޮތަށް ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައްދަލުވުންތަކެއް

އިނގިރޭސި އައު ރަސްގެފާން، ޗާލްސް ތިނެއް އެގައުމުގައި އުޅޭ ސާކް ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ޑެއިލީ މިރަރ ލަންކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްތަކާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ރަސްގެފާން ޗާލްސް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ސައުތު އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ނިންމަވާފައެވެ.

އެގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް، ސްރީ ލަންކާ، ނޭޕާލް، ބޫޓާން އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 200 އާ 300 އާ ދެމެދު އަދަދެއްގެ މީހުންނާ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިބައްދަލުވު ބޭނުމަކީ މިގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކޮށްދީފައިވާ އަދި ކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތް ތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއީ އިނގިރޭސި ތަހުތާ ރަސްގެފާން ޗާލްސް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން މިގޮތަށް ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައްދަލުވުން ތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް