ކ. މާލެ
|
2 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 06:51
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެމްކޯ
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް: ސިރާޖު
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ވަޒީފާ ގެއްލުން
ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައި

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަން ސާފުކުރުމަށް ވެމްކޯއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ނިންމުމަ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ކޮންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

މަގުތައްމަތި ކުނިކެހުމަށް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު، މި ނިންމުމާއެކު އެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ ވަޒީފާ ގެއްލުން ކަމުގައި ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭނެކަން އަޑުއެއްސެވި ކަމަށާއި، އެެހެންނަމަވެސް އެއީވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއަދު ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މިއީ އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި ދާނަމަ މިކަން ނިމިގެންދާނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި އެމަސައްކަތް ކުރާނަމަ މިހާރަށްވުރެ ޚަރަދުކުޑަ ގޮތެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެއެވެ. މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މައިޒާންތަކާއި މަގުތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވެމްކޯއަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް އެމަސައްކަތް ކުރާނަމަ ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭނީ މަހަކު 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ކައުންސިލުން އަންދާޒާކުރެއެވެ. މިއާއެކު ވެމްކޯގެ ކުނިކެހުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ އެމީހުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރާއެކު އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް