ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 10:51
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެންމެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން އެއްތަނެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ޖައިޝަންކަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އދގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކިއަސް، ޖެހިފައިވާ ލޭގެ ލައްތަކެއް ނުފޮރުވޭނެ: އިންޑިއާ
 
އިންޑިއާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ގައުމު އޮތީ މަޝްވަރާތަކަށް ގޮވާލާ ފަޅީގައި، އަދު އޮތް ހާލަތުން މިންޖުވެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޑިޕްލޮމަސީ
 
ޓެރަރިޒަމްގެ ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު
 
ކޮންމެ ފަދަ މަޤުޞަދެއްގައި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމްގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކާނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އިންޑިއާއަކުން ނުދެކޭ

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމާގައި އިންޑިއާ އޮތީ "ސުލްޙައިގެ ފަޅީގައި" ކަމަށާއި، އިންޑިއާއިން "ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި އޮންނާނީވެސް" ހަމަ އެ ފަޅީގައި ކަމަށް، އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި އިންޑިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު ރަޝިއާއަކީ އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ވިޔަފާރިއާއި ދިފާއީ ގުޅުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއްކަން ފާހަގަ ކުރުން މުހިންމެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފެބުރުއަރީ މަހު ޔޫކްރައިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން، ރަޝިއާ އަތުން އިންޑިއާއިން ތެލާއިން ބޯޓުދެލި ގަންނަ މިންވަރު ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އަސްކަރީ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރައިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ، ސާފު އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، އިންޑިއާއިން އަދި މިހާތަނަށް، ވާހަކަ ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއާއެކު ހުސްވި ހަފުތާގައި ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރޭންދްރާ މޯދީ ވަނީ، މިއީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރަކަށް ހެދެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަމުން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ އެސް ޖައިޝަންކަރު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އޮތީ މަޝްވަރާތަކަށް ގޮވާލާ ފަޅީގައި ކަމަށާއި، އަދު އޮތް ހާލަތުން މިންޖުވެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޑިޕްލޮމަސީ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރައިންގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ގަދަވެގެން ދާ ވަރަކަށް އިންޑިއާއާ ކުރެވޭ ސުވާލެއް އެއީ، އިންޑިއާ އޮތީ ކޮން ފަޅިއެއްގައި ތޯ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިންޑިއާއިން ޖަވާބު ދެނީ ސީދާ، ތެދު ތެދަށް. އިންޑިއާ އޮންނަނީ ސުލްޙައިގެ ފަޅީގަ. ސާބިތުކަމާއެކު ދެމި އޮންނާނީވެސް އެ ފަޅީގަ. އިންޑިއާއިން އޮންނާނީ އދގެ ޗާޓަރާއި ބިންގަލުގެ އަސާސަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ފަޅީގަ. އިންޑިއާއިން އޮންނާނީ މަޝްވަރާގެ ފަޅީގަ. މިކަމުން ނުކުމެވެން އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ޑިޕްލޮމަސީ. އިންޑިއާ އޮތީ، އުފުލެމުންދާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ހަކަތައާއި ގަހުކަނާގެ އަގުތަކާއެކު، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް ތަކުލީފު އުފުލަމުންދާ މީހުންނާއެކު، އެ ފަޅީގަ. އެހެންވީމަ މި ދަންނަވަނީ، މި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް، އދގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ބިނާ ކުރަނިވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަކީ އަހަރަމެންގެ ގުޅިފައިވާ މަސްލަޙަތު އޮތް ކަމެކޭ.
ޑރ އެސް ޖައިޝަންކަރު؛ އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

2 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު ރަޝިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނގުރާމައިގެ ސަފުތައް ރުކުރުވާލުމުގެ ސީދާ ނަމުގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޕުޓިން ގޮވާލެއްވީ ސެޕްޓެމްބަރު 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުގެ މަޤާމުގައި އޮތް އެމެރިކާއިން ދަނީ، އަސްކަރީ އަދި ދިފާއީ ބާރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރަޝިއާގެ މައްޗަށް އިންޑިއާއިން ބަރޯސާވާ ބަރޯސާވުން ކުޑަ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫކްރައިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އެކަނިވެސް، އެމެރިކާގެ އެތައް އޮފިޝަލުންނެއް ވަނީ އިންޑިއާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ، ރަޝިއާ ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، އިންޑިއާއަށް ދިފާއީ އާލާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި ރަޝިއާ އަތުން ގަންނަ ހަކަތައިގެ މިންވަރު ކުޑަ ކުރުމަށްވެސް އެމެރިކާއިން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެންމެ ގިނަ ޤައުމުން އެއްތަނެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރާ އދގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖައިޝަންކަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، "ސަރަހައްދީ އިން ހުރަސްކޮށް، އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ގޮސްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި" ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެނީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"ގެ ސިޔާސަތު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ އަވަށްޓެރި، ނަމަވެސް އިންތިހާ ހަތުރުވެރި ޗައިނާއާއި ޕާކިސްތާނަށް އަމާޒު ކުރެއްވި ބަހުގެ ހަމަލާއެކެވެ. އަދި އދއަށްވެސް ޖައިޝަންކަރު ވަނީ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރެއްގައި، ސަރަހައްދީ އިން ހުރަސްކޮށް ހިންގި ޓެރަރިޒަމްގެ ގިނަ ޢަމަލުތަކެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ކަންކަމުގައި އިންޑިއާއިން ގެންގުޅެނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު. ކޮންމެ ފަދަ މަޤުޞަދެއްގައި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޓެރަރިޒަމްގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއްގެ ދިފާޢުގައި ދައްކާނެ އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އިންޑިއާއަކުން ނުދެކެން. ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިއަސް، ޖެހިފައިވާ ލޭގެ ލައްގަނޑުތަކެއް ނުފޮރުވޭނެ. ސަލާމަތީ މަޖިލީސް އިސްލާހު ކުރުމަކީ އަސާސް ކަމުގައި ހަދާ، މަލްޓިލެޓެރަލިޒަމްގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ގޮވާލަން. އެބައެއްގެ މުސްތަޤުބަލާ މެދު މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެންދާ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި، ބައްރުތަކެއް އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން އިންސާފުން އެއްކިބާވުން.
ޑރ އެސް ޖައިޝަންކަރު؛ އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ކަން މިހެން އޮތް އިރު ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި މޯދީ ވަނީ، ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްސީއޯ) ސަމިޓްގައި އެކުގައި ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވާފައެވެ. މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުންތައް އިންތިހާ ނުރައްކާ ދަރަޖައަކަށް ހޫނުވި ފަހުން 2 ޤައުމުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުން އެކުގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ކޮމެންޓް