ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 10:44
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނަތް
އާރަށު ހިޔާނަތް: އީވައިސީ ޔައުމިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ސައީދު ހެކިބަސް ދެއްވައިފި
 
ރައީސް އެ ނިންމެވުމެއް އެންޑޯސް ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު އެއީ ބާރެއްނެތް ނިންމުމެއް
 
އީވައިސީއަށް ވުޒާރާތަކުން ކަންކަން ހުށައަޅަން ވަކި ފޯމެޓެއް ހިމެނޭ
 
ސޮއި ނުކުރާނަމަ އެ ޔައުމިއްޔާއެއް ސައްޙަ ނުވާނެކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރު ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ސައީދެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، 2013ން 2018ށް އޭނާ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލް (އީވައިސީ) ގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ކައުންސިލުގައި އޭނާގެ އިތުރުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާއި، ޓޫރިޒަމް، ޔޫތު އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެ ކައުންސިލުގެ ޗެއަރ އަކީ ރައީސް ނުވަތަ ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތެއްކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީވައިސީއަށް ވުޒާރާތަކުން ކަންކަން ހުށައަޅަން ވަކި ފޯމެޓެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެކަންކަމާއި ގުޅޭ ވަކި އިންތަކެއް ހުންނަ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ޔައުމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް، ކައުންސިލުގައި ބައިވެރިވި ވަޒީރުން ސޮއިކުރާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އެންޑޯސް ކުރައްވާ ހިސާބުން އެ ނިންމުމަކަށް ތަންފީޒީ ބާރު ލިބިދޭ ކަމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ރައީސަށް ގެންދަވާނީ އީވައިސީގެ ސެކެޓްރިއޭޓުން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސައީދު ވިދާޅުވީ، އީވައިސީން ނިންމުމެއް ނިންމިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ރައީސް އެ ނިންމެވުމެއް އެންޑޯސް ނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު އެއީ ބާރެއްނެތް ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ޔައުމިއްޔާއެއް ސައްޙަވުމުގައިވެސް ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވ އާރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ އީވައިސީގައި ކުރިއަށްދިޔަތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، ސީދާ ވަކި ކަމެއް މިވަގުތު ހަނދާނުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އީވައިސީއަށް ހުށައެޅޭނީ އިޤްތިސާދާއި، މާލިއްޔަތާއި، ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ، ފަޅު ރަށްރަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އާންމު އުސޫލުން ހުށައެޅޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވަޒީރުން ބައިވެރިވާ ކައުންސިލު ބައްދަލުވުމެއްގައި، އެ ވަޒީރުން ސޮއި ނުކުރާ ޔައުމިއްޔާއެއް އޮވެގެެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، ސޮއި ނުކުރާނަމަ އެ ޔައުމިއްޔާއެއް ސައްޙަ ނުވާނެކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ވަނީ އީވައިސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއްކަމަށް ބުނާ ޔައުމިއްޔާއެއް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައެވެ. އެ ޔައުމިއްޔާއަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ސައީދު ވިދާޅުވީ، އެއީ ސައްޙަ ޔައުމިއްޔާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭގައި ބައިވެރިވި ވަޒީރުންގެ ސޮއި ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

އީވައިސީއަށް ވުޒާރާތަކުން ހުށައަޅާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އީވައިސީން ނިންމާ ނިންމުންތައް ވުޒާރާއަށް ފޮނުވާއިރު ޔައުމިއްޔާ އެޓޭޗް ކުރޭތޯ ނޫންތޯ ދައުލަތުން ކުރި ސުވާލަށް ސައީދު ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް