ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:49
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް (ވ) ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް (ވ) ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ނާޒިމްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް
ސިޔާސީ މީހަކަށް ބަދަލުވީ ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހުނު ހިސާބުން – ނާޒިމް
 
މިހާރު މި ހުރީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައިގެން ސިޔާސި މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމުގައި
 
2008 ގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގެވި
 
ސިފައިންގޭގައި ހުރެ ސިފައިންގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ ދުވަހެއްގައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ

ސިޔާސީ މީހަކަށް ބަދަލުވާންޖެހުނީ، ސިފައިންގޭގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނާޒިމް ވިދާޅުވި އޭނާ އަކީ އަދިވެސް ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ. މުޅި ހަޔާތް ވޭތުކުރީ ސިފައިންގެ ގޭގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް 2008 ގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވެ ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެންގެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެހިސާބުން އައި ކަންތައްތަކެއްގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ މީހަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިފައިންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ކުރި މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާ ދޭން މިޖެހުނީ. ސިފައިންގޭގައި މަސައްކަތް އަދާކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހަރުގެ ރޫޅާލަން އަޅުގަނޑު ދާން ޖެހުނު. އެއީ ސިޔާސީ ހަރަކާތް އެންމެ ހަލަބޮލި އެއް ދުވަސްވަރު. ދުންފިނިގެ ހަރުގެ. އެއިރުގައި ތިއްބެވި ވެރިން އަޅުގަނޑަށް އެންގެވީ އެތަނުގެ ހަލަބޮލިކަން އޮތްގޮތުން އެތަން ރޫޅާލަން. އޭގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ހަސަދަވެރިކަމެއް އައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ސިފައިންގޭގައި ހުރެ ސިފައިންގެ ވާޖިބު އަދާކުރަން ޖެހޭ ދުވަހެއްގައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ސިފައިންގެ ހަޔާތް އެކީގައި ގެއްލިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވުމުން ވަޒީފާ އަނބުރާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ރިޓަޔަރކޮށް، ކާނަލް ރިޓަޔަރއަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު އެފަހުން ނުނިކުންނަން. އެހްނަނަމަވެސް ކަންދިމާވިގޮތުން 2008 ގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި އެއިރު އޮތް ސަރުކާރާއި ދޭތެރޭގައި ދިޔަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ވެސް އެތަނަށް ދާންޖެހުނު. އަޅުގަނޑު ރޯލަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއް އަދާކުރުން ކަމަށް ގަބުލުކުރަން. އެއަށްފަހުގައި އެއިރުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑަށް މިނިސްޓަރުކަން ހުށަހެޅުއްވި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރުމަށްފަހު ދެން އެދުވަހުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑަކީ ސިޔާސީ މީހެއްކަމުގައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް މުޅިން ސިޔާސީ ނުވެވޭ ކަމަށާއި، ގައިގައި ސިޔާސީ ކަންތައް ހަރުލާގޮތެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަށާއި، އަދިވެސް އަސްކަރީ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ސިކުނޑި ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަށިގަނޑު މުޅިން ސިޔާސީ ކަމަށާއި، ދެކަމެއްގައި އުޅެވޭ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުންނެވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަވައިގެން ސިޔާސި މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް