ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:25
ބޮރިސް ޖޯންސަން އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ބޮރިސް ޖޯންސަން އަދި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ސްކައި ނިއުސް
ބޮރިސްގެ ޝުކުރު ޕުޓިންއަށް
ބޮރިސްގެ ޝުކުރު ޒެލެންސްކީގެ ބަދަލުގައި ޕުޓިންއަށް
 
ބޮރިސް އަށް ޕުޓިންގެ ނަން ގެނުވުމާއެކު އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެން ބޮރިސް ވަނީ ޒެލެންސްކީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އަނގައޮޅިވަޑައިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީގެ ބަދަލުގައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

އުންމީދީ ލީޑަރޝެޕެއް ޒެލެންސްކީ އަދާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޮރިސް އަށް ޕުޓިންގެ ނަން ގެނުވުމާއެކު އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގެން ބޮރިސް ވަނީ ޒެލެންސްކީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ބޮޑުވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮރިސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ހިނގަމުންދާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ބޮރިސް ވިދާޅުވީ ޕުޓިން ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަކުރައްވާނަމަ ޔޫކްރެއިން އަށް ދޭ އެހީތެރިކަން ދެ ގުނަ ކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ޔޫކްރެއިން އިން ރަޝިޔާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ކާމިޔާބުހޯދަމުން އަންނަކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ޒެލެންސްކީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް އަނގައޮޅިގެން ވިދާޅުވެވުނީ ޕުޓިންގެ ނަމެވެ.

އެއާއެކު ބޮރިސް ވަނީ އެތަން ރަނގަޅުކުރައްވާފައެވެ.

ބޮރިސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން އަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށާއި އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ތައްޔާރަށް އޮންނަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ބޮރިސް ވަނީ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދަނިކޮށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ޔޫކްރެއިން އަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
20%
40%
0%
40%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އޮންލައިންކޮށް އިނގިރޭސި އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަހުން ޚުތުބާ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދަނީ
ޞައްޙަ އަޤީދާގެ މައުލޫމާތު އުނގަންނައިދޭންޖެހޭ، ޞައްޙަ އަޤީދާއާ ނުލައި ކުރާ އެއްވެސް އަމަލަކުން މަންފާއެއް ނުކުރާނެ: ޚުތުބާ
ޕޫޓިން މެދުއިރުމައްޗަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކްރެމްލިންއިން އިއުލާންކޮށްފި
ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރާތަކުން ދިން ޚިޔާލުތަކަށް ބިނާކޮށް ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަނީ
އިންސާނާ ކާމިޔާބީއާ ދިމާލަށް އަދި ހަލާކާއި ދިމާލަށް ގެންދާ ތިންކަމެއްވޭ: ޚުތުބާ
ގާނޫނީ ސަރުކާރަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް، އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރުތަކުން އިހުތިރާމުކުރަންވާނެ: މެންބަރު އިކުރާމު
އަމާނާތްތެރިކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުވެ ހައްގުތައް ގެއްލޭނެ: ޚުތުބާ
އެމްޑީޕީއަކީ މަގުމައްޗަށް ގަދަ ޕާޓީއެއް، ފައްކާކުރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މަރުކަޒުކުރުމަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު