ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:03
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމު
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގެދޮރުވެރިން ފޯމު
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗާއި ފުލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗާއި ފުލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
 
މިއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކެއް

ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗާއި ފުލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 12 ޖެހުމާހަމައަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދުމަށް ޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ގޯއްޗައި ފްލެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިން ހުޅުވާލީ ސެޕްޓެމްބަރ 26 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 20،100 މީހުން މިސްކީމްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ގައި ވާހަަދައްކަވަމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އާރިފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކެވެ.

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިންނާއި ގުޅީފަޅުން 3000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެ ގޯތިތައް ދޫކުރާއިރު ބަލާ ޝަރުތަކަށް ދާދިފަހުން ވަނި ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހަކަށްވެފައި ނުވުމުގެ ޝަރުތު ބަދަލުކޮށް މިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ސަބަބުން ކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެ މީހެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަކީ މާލޭ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އަދި އެ މީހަކު މިހާރު އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވާނަމަ އެ މީހަކީ މާލޭ މީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފައެވެ.

Advertisement

ގެދޮރުވެރި ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ދިނުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ނިމި އާންމުކުރެވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ހިސާބުގައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިންވެރިޔާ އަދި ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމް އިއުލާން ކުރި އިރުވެސް ބިން ދޫކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކާއި ފްލެޓުތައް އަޅާނެ ސަރަހައްދުތައް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާރިފް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިހާރުވެސް ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާގެ ދެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 36 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރަމުންދަނީ ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތަކެވެ. ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއްގައި 930 އަކަފޫޓު ހުންނައިރު ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުގައި 600 އަކަފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް އާރިފު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ 4000 ފްލެޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފްލެޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ހަވާލު ކުރާނީ ފިނިޝިންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އާރިފު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް