ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:29
ޔުކްރެއިންގައި މީހުން މަރާލުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާ ސަރަހައްދެއް ފެނުން
ޔުކްރެއިންގައި މީހުން މަރާލުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާ ސަރަހައްދެއް ފެނުން
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާހިންގުން
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރާލުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު
 
މަރާލުމަށްފަހު މީހުން ވަޅުލާފައިވާކަމަށް ޔުކްރެއިނުން ތުހުމަތުކުރޭ
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތީ މިދިޔަ ފެެބްރުއަރީ މަހު

ރަޝިއާއިން ޔުކްރެއިންގައި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔުކްރެއިނުން ދަނީ މިހާރު އެ ގައުމުގައި ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާ ހިފުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް މީހުން މަރާލާފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. މޮސްކޯއިން އެކަން ދޮގުކުރިނަމަވެސް، ހަނގުރާމައިގެ ކުރީކޮޅު ރަޝިއާއިން އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ޚާރްކިވްގެ ބައެއްގައި 450ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާކަމަށް ރެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް މީހުން މެރުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާ އިތުރު ސަރަހައްދުތައް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އެކަމާގުޅޭ އެސެސްމެންޓްތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ރަޝިއާއިން ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގިކަމުގެ ބައެއް ހެކިވެސް އެބަހުރިކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ގައުމުގެ އިޒްޔަމް ޝަހަރުން ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުންނަށް ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެގޮތަށް ފެނުނު ބައެއް މީހުންގެ އަތް ހުރީ ފަހަތަށް ބަނދެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން އެފަދަ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ގަބޫލުކުރުމަކީ އެ ގައުމަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށެވެ. ޒެެލްންސްކީގެ މި ތުހުމަތުތަކަށް ރަޝިއާއިން އިންކާރުކުރެއެވެ. އަދި އާއްމުންނަށް ހަމަލާދީފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މީހުން މެރުމަށްފަހު ވަޅުލާފައިވާ ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ނަގާފައިވާ ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުންވެސް ފާހަގަވާން އެބަހުއްޓެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތީ މިދިޔަ ފެެބްރުއަރީ މަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެ ދެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއަށް ފުރަތަމަ މާބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނުނަމަވެސް، ފަހުން އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ބޮޑުބައެއް ރަޝިއާއިން ވަނީ ހިފާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުކަން ދޭންފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް