ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:04
ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އިން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އިން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭއެހީ ދިނުން
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރިވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ
 
ބ. ގޮއިދޫގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމާއި، ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ ފެހެންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ގޮއިދު އަތޮޅުގެ ފަރުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ބެލެހެއްޓުމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެހީވެދޭނެ
 
މިއީ ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ސޮއިކުރި 4 ވަނަ ހިލޭއެހީގެ އެއްބަސްވުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ) އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއިއެކު 2.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ސޮއިކުރި 4 ވަނަ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ އެއްބަސްވުމެވެ. މި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ބ. ގޮއިދޫގެ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމާއި، ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ ފެހެންދޫ ހިމެނޭގޮތަށް ގޮއިދު އަތޮޅުގެ ފަރުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ބެލެހެއްޓުމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެހީވެދޭނެއެވެ.

ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އާއިއެކު ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިޖުތިމާއި އަދި އިގުތިސާދީ ގިނަގުނަ ފައިދާ މުޖުތަމައުއަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ އިކޯ-ޓުއަރިޒަމްގެ މޮޑެލެއް ގާއިމުކޮށް، ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުރިއަރުވައި، ބ.ގޮއިދޫ ކުޅިއާއި ޗަސްބިމާއި، ގޮއިދު އަތޮޅުގެ ފަރުގެ ނިޒާމު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރި މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާނެއެވެ.

ގުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭކަމެކެވެ. އަދި މިގުދުރަތީ ވެށިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާވުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނޭކަމެކެވެ. ގުދުރަތީ ވެއްޓާގުޅޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޮއިދޫ ކުޅިއާއި، ޗަސްބިމުގައާއި މުޅި އަތޮޅުގައި ގާއިމުކުރުމަކީ އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ އިގުތިސާދީ އަދި ގުދުރަތީ މާހައުލުގެ އަގު މަތިކޮށް، އިކޯ-ޓުއަރިޒަމް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ގޮއިދޫ އަތޮޅު އިސްތިހާރުކުރުމަށް ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ބ. އަތޮޅު ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވަށާއި ގޮއިދު އަށާއި އަތޮޅަށް ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހެއްކަމަށެވެ. ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީއާއިއެކު އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ދެފަރާތުގެ އެއްބާރުލުމާއި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމަކީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފަހުރެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުވަނީ މުރަކަ ފަރުތަކާ ގުޅިލާމެހިފައިކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މިފަދަ މުހިއްމު ގުދުރަތީ މާހައުލުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރި ކުރަމުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރީތި ކުޅިފަލާ، ޗަސްބިމާ، މޫދު ވިނައިގެ ބަގީޗާތަކުގައި ގުދުރަތީ ވެއްޓާގުޅޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ގާއިމުކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ބަލަމުން. ކުޅިފަލާ ޗަސްބިމުގެ ރީތިކަމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ފަތުރުވެރިން އެސަރަހައްދުތަކަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާކަމެއް. އަދި މިފަދަ ފަތުރުވެރިކަމުން ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނޭކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީ އާއިއެކު ކުރިއަށްދާ މި އެއްބާރުލުމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެ، ކައިބޮއި، އަދި ހެދިބޮޑުވާ ރާއްޖެ ހިޔާމަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން. ގުދުރަތީ ވެށި ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ސަރަހައްދުތަކުން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ގޮތްތައް ފަހިވުމަކީ ހަމައެކަނީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭނޭ ކުރިއެރުމެއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގުތިސާދަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނޭ ކުރިއެރުމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ދުޅަހެޔޮ ގައުމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އެންމެން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން
އައިމިނަތު ޝައުނާ / އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ މިޝަން ޑައިރެކްޓަރު ގެބްރިއެލް ގްރައު ވިދާޅުވީ މި ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމަކީ ޔޫއެސްއޭއައިޑީން ރާއްޖެއާއި ދިވެހިންނާއެކު ސާބިތުވެތިބޭކަމުގެ ރަމްޒެއްކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، މިހިލޭއެހީގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ގުދުރަތީވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުން. ކުޅިފަލާ، ޗަސްބިން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ގުނަ ފައިދާ ލިބޭ ކަމެއް. މީގެ ތެރޭގައި ތިމާވެށިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާ، އުދައެރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުން ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވުން ހިމެނޭ. މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކޮށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ޝޮކްތަކާ އަސަރުތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުމަށް ޔޫ.އެސް.އައި.ޑީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ. އަދި މި ކަމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
ގެބްރިއެލް ގްރައު / ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީގެ ފަރާތުން ސްރީލަންކާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަ މިޝަން ޑައިރެކްޓަރު

މިގްރާންޓަކީ ޔޫ.އެސް.އޭ.އައި.ޑީގެ ކްލައިމެޓް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މިއަހަރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހަތަރުވަނަ ހިލޭ އެހީއެވެ. މިއެކްޓިވިޓީއަކީ 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ، 10.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެކްޓިވިޓީއެކެވެ. އަދި މިއެކްޓިވިޓީގެ ދަށުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ހިރާސްތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވާނެއެވެ. މި އެކްޓިވިޓީއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މަސައްކަތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް