ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 16:02
ޕްލާސްޓިކާނުލައި ރާއްޖެ
ޕްލާސްޓިކާނުލައި ރާއްޖެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަދުކުރުން
ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް، ނަމަވެސް ވެވެނީ ގާތް
 
8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައި
 
މި ގާނޫނަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަމަލެއްނުކުރޭ

ޕްލާސްޓިކުގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. މިއަދު މުޅި ދުނިޔެ މިވަނީ ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވެފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، ރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މިގޮތުން އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން، މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، މިގޮތަށް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަމުންގޮސް 2030ގެ ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އަމާޒުހިފައި، އެ އަމާޒަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އަންގާފައިވާ ގޮތަ،ށް 8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިއީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކެވެ. އެމަނިކުފާނު އަންނަނީ މި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަށްފަހު އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބައްސަވާލައްވައިގެން، ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި މަނާކުރައްވަމުންނެވެ.

ބާވަތްތައް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން މަނާކުރެވިގެންދާއިރު، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މަނާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ; ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިއާއި، ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅާއި، ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ފުޅިމަދު ފޮއްޓެވެ. އަދި ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އިމްޕޯޓްކުރާ ސުޕާރީއެވެ. 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ލާފައިވާ ކަފަބުރުވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަންވެސް މީގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައިވާތާ ތިން މަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް އަދި އެތަކެއް ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އަދިވެސް މިފަދަ ބާވަތްތައް މަނާކުރިޔަސް ބާޒާރުގައި އަދި އެކި ކެފޭ، ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގައި މިފަދަ ތަކެތި ވިއްކަމުންދާކަމެވެ. 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ ވިއްކުން މަނާކުރިނަމަވެސް އަދިވެސް ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ހުރެއެވެ. އަދި ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރުވެސް ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަންހުރެއެވެ. ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ކަފަބުރުގެ ދަނޑިކޮޅު ލަކުޑިން ހުރިނަމަވެސް އޭގެ ޕެކިންގް ހުންނަނީ ޕްލާސްޓިކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލެއްނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، ބައެއް ތަންތަނުން ވިއްކާ ބުއިންތަކުގައި ކަރުދާހުން ހޮޅި ހުރިނަމަވެސް ޕެކިންގ ހުންނަނީ ޕްލާސްޓިކުންނެވެ.

ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދާން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ހުންނަގޮތުން އަދިވެސް އަހަރެމެންނަށް މި ވެވެނީ ޕްލާސްޓިކާ ގާތެވެ. ސަރުކާރުން އަދި ގާނޫނެއް ހަދައި ކަންތައްތަކެއް މަނާކުރިޔަސް، މިފަދަ ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލާނެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްވެސް އެބަ ހުންނަން ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫން މިފަދަ ގާނޫނަކުން ކުރާނެ ވަކި ފައިދާއެއް ނޯންނާނެވެ. ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް އަދިވެސް، ޕްލާސްޓިކް އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް