ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:23
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް ސާހިލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް ސާހިލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުން - ރައީސް
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 7 ފޮތެއް ނެރެދެއްވާފަ
 
އިޖުތިމާޢީ 3 މައްސަލަކަމުގައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރާ، ގޭންގް ކުށްތަކާ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ތަކާމެދު ކޮންފަރެންސްގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
މި ކޮންފަރެންސްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި އެކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވި

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ގެނެއި ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދަނީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށްތޯ ދެނެގަނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން މުޅި ނިޒާމު ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމުކޮށް މިއަދު ލ. އަތޮޅުގައި ފެށި ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ހުޅުވައިދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމުގައި، މި ކޮންފަރެންސްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި އެކަންކަމަށް އަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސުން ފެށިގެން މި ކޮންފަރެންސްއާ ހަމައަށް އައިއިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަކާއި ކުރިއެރުންތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާމެދު މި ކޮންފަރެންސްގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ އިރު، ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާ، އިޖުތިމާޢީ 3 މައްސަލަކަމުގައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރާ، ގޭންގު ކުށްތަކާ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާ މެދު ކޮންފަރެންސްގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 7 ފޮތެއް ނެރެދެއްވާފައެވެ.

ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް މިފަހަރު ލ.ގަމުގައި ބޭއްވޭއިރު، މިކޮންފަރެންސްގައި، ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިކޮންފަރެންސްގެ، ސެޝަންތައް ހަތަރު ތީމަކަށް ކުރިޔަން ގެންދާއިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި، ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް