ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 19:04
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިމިނަތު ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިމިނަތު ޝައުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގައި ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ބޭނުންކުރުން
ސޯލާ ހަކަތަ: ސަރުކާރުން ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން 271 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވޭ
 
މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޖުމަލް 51 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކޮށް ނިމޭނެ
 
އިތުރު 20 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ މި ސަރުކާރުން އިންސްޓޯލްކޮށްފި
 
ސަރުކާރު ހަވާލުވީއިރު ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ 16 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިރުން ހަކަތަ އުފައްދާ ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދުން 271 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝައުނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރ. އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ހަކަތަ އުފެއްދުމުގައި ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން 2030 ގެ ކުރިން ރާއްޖެއަކީ ނެޓް ޒީރޯ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ހަވާލުވީއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 16 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ އެނަރޖީ ސިސްޓަމް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރަށް މިވީ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 20 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ އިންސްޓޯލް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ތެލަށް ކުރާ ހޭދައިން 271 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވިގެންދާކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޖުމަލް 51 މެގަވޮޓުގެ ސޯލަރ ޕީވީ ހަރުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 385 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފިއުލް ސޭވިންގ އެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގޭގޭގައި ހޯމް ސޯލަރ ގާއިމްކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ޖުމްލަ 1،000 ގޭގެ ފުރާޅުގައި މި ނިޒާމު ހަރުކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުން ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ބޮޑުތަނުން ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އުނގޫފާރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމާއެކު ހޯމް ސޯލަރ ޚިދުމަތް އުނގޫފާރަށްވެސް ތައާރަފުވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް