ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 08:24
ބެންޒެމާ އަދި އަންޗެލޮޓީ
ބެންޒެމާ އަދި އަންޗެލޮޓީ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރުގެ އަނިޔާއެއް މި ވަގުތަށް ބެންޒެމާގެ ނެތް: އަންޗެލޮޓީ
 
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ހެދި ފުރަތަމަ އިވަލުއޭޝަނުން ވެސް ސީރިއަސް ކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސެލްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކަރިމް ބެންޒެމާއަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓޯ ބުނެފިއެވެ.

ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ބެންޒެމާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ބެންޒެމާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުމެފައިވަނީ އެޑެން ހަޒާޑްއެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު، ބެންޒެމާގެ އަނިޔާގައި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން ހެދި ފުރަތަމަ އިވަލުއޭޝަނުން ވެސް ސީރިއަސް ކަމެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އިތުުރު އެއްޗެއް ދެން ބުނަން އެނގޭނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހަދާ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ބެންޒެމާ އަށް ލިބުނީ މަސްކިޔުލާ އަނިޔާއެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދި ބުނަން ނޭންގޭ ކަމަށް ވެސް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބެންޒެމާއަކީ ނިމުނު ސީޒަންގައި ރެއާލުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މި ސީޒަންގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިވަގުތަށް ބަލާއިރު، ބެންޒެމާ ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ މެޗުން މޮޅުވުމުގައި ބައިވަރު ކުޅުންތެރިންގެ ދައުރު އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ހަޒާޑުގެ ނަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަޒާޑް ލަނޑެއް ޖަހައި އަދި ލަނޑެއް ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދިން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އެއީ ހަޒާޑަށް ވެސް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ދެން ރެއާލަށް އޮތީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާރްބީ ލައިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެ ޓީމުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް