ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:37
މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ހޯރަފުއްޓަށް ފެށުން
މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ހޯރަފުއްޓަށް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަންތާ އެއަރއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުން
މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތަކާއެކު ހޯރަފުށީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އައު އުންމީދެއް
 
މަންތާއިން ހޯރަފުއްޓަށް ކުރަނީ ދުވާލަކު 2 ދަތުރު
 
ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފެށީ ހޯމަ ދުވަހު
 
ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށްފަހު

މަންތާ އެއަރއިން ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ޗާޓަރޑް ޝެޑިއުލް ދަތުރުކުރަން ފެށުމަކީ ހޯރަފުއްޓާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު އުންމީދެއް ގެނެސްދިންކަމެއް ކަަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މަންތާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް އެރަށަށް ފެށުމަކީ، އެ ސަރަހައްދުގެ ރިސޯޓްތަކާއި، ހޯމްސްޓޭ ވިޔަފާރިއާއި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ އެ ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތައް މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއެކު ފްލައިޓްތައް މަދުވުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު އަންނާނެކަމަށް މި ބަލަނީ. ދަތުރުތައް ނެތިގެން ފްލައިޓްތައް މަދުވުމުން އައި ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދުކުރަނީ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ސީދާ ފަތުރުވެރިން އައުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ.
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހޯމަ ދުވަހު މަންތާ އެއަރއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ޖޭއޭ މަނަފަރާއި، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރްއޭސީއެލް) އަދި މަންތާ އެއަރއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި ކަމާގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާރްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޮމަރޝަލް މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް ވަނީ، މަންތާއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދުވާލަކު 2 ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިއީ އެއަރޕޯޓުން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ފަސިންޖަރުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުވާލަކަށް 3 ދަތުރު މިހާރު ކުރެވޭނެ ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތަކަށް ވެގެންދާނެ.
އާރްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ކޮމަރޝަލް
މަންތާ އެއަރއިން ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ޗާޓަރޑް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަންތާ އެއަރގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ޚަލީލް "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، މިވަގުތު މަންތާއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދުވާލަކު ދެ ދަތުރު ކުރިނަމަވެސް، ޑިމާންޑް އޮންނަ ވަރަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެ އަދަދަށް ބަދަލުގެންނަވާނެކަމަށެވެ. އަދި ހޯރަފުއްޓަށް އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަހެއްހާދުވަސް ވަންދެން ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިތަނަށް ފްލައިޓް އަންނައިރު މަނަފަރުންވެސް ބޭނުންވޭ މި ކޮމިއުނިޓީއަށްވެސް ބެނެފިޓް އަންނަން. މުސްތަގުބަލުގަ ޑިމާންޑު އޮތިއްޔާ ފްރީކުއެންސީ އިތުރުވެގެންދާނެ.
މަންތާ އެއަރގެ ސީއީއޯ

މަންތާ އެއަރއިން ވަނީ ހޯރަފުށީގައި އެ އެއާލައިންގެ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަަށް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖެއަށް އެ އެއަރލައިންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއްކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޖޭއޭ މަނަފަރުން ވަނީ މަންތާ އެއަރއާއެކު ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކުންފުންޏާއި މަންތާއާ ދެމެދު ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ގާއިމުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މަންތާ އެއަރއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ޖޭއޭ މަނަފަރާއި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރްއޭސީއެލް)، އަދި މަންތާ އެއަރއިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޚިދުމަތް ފަށާފައި ވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާއި، ޖޭއޭ މަނަފަރާއި، އާރްއޭސީއެލް އަދި މަންތާ އެއަރއާއެކު މަހެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން ކުރި މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
75%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް