ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 16:04
މިއަހަރު އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
މިއަހަރު އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާސްހިސާބު
އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް 1،075،637 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
 
އޮގަސްޓު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައީ 4،296 ފަތުރުވެރިން
 
އޮގަސްޓު މަހު ރާއްޖެ އައީ 128،865 ފަތުރުވެރިން
 
2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިން 42.9 އިންސައްތަ އިތުރު

އޮގަސްޓު 30ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 1،075،637 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުން، މިއީ ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ 42.9 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 752،705 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 391،991 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 4.9 އިންސައްތައިން ދަށްވެފައިވާއިރު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1،131،199 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އޮގަސްޓު މަހުގެ 1ން 30ށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 128،865 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި އަދަދަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން 2019ގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ 5.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 136،466 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އޮގަސްޓު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،296 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ޓޮޕް މާރކެޓްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮތްއިރު، އިންޑިއާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން 14.2 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި އިންޑިއާ މާކެޓު އޮތީ ދެވަނައަށް ޓޮޕް މާރކެޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި ފަތުރުވެރިން 11.4 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތު އޮތީ 5 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާރކެޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. ރަޝިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިން 11.4 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާ މާރކެޓް އޮތީ 6 ވަނައިގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާރކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑެވެ.

ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން 1،178 ފެސިލިޓީއެއް ޚިދުމަތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގައި 58،369 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 164 ރިސޯޓާއި، 843 ގެސްޓްހައުސްއާއި، 156 ސަފާރީ އަދި 13 ހޮޓަލެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. މިއަހަރުވެސް ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރުކުރިނަމަވެސް އެ ގައުމުން އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު އަދަދުތައް އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުންނެވެ. މި އަހަރު ނިމޭއިރު 2019ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އޮތްވަރަށް މާރކެޓް ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އުންމީދު ކުރެއެވެ. އަދި މިއަހަރު 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް