ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:54
އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވަނީ މި މަހުގައި
އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވަނީ މި މަހުގައި
އަލްޖަޒީރާ
އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލުން
އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތައް އަލުން ފްރީޒްކޮށްދިނުމަށް އެދުމުގެ މަސައްކަތް އޭސީސީން ފަށައިފި
 
އެކައުންޓް ދޫކޮށްލިފަހުން މުއާމަލާތެއް ކުރިކަމެއް ޔަގީނެއް ނުވޭ
 
އަންފްރީޒް ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު
 
މި މައްސަލަ އޭސީސީން ދަނީ ބަލަމުން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރަން ބޭނުންކުރި ސްކޯސް އޮފް ފްލެއަރ (އެސްއޯއެފް)ގެ އެކައުންޓްތައް އަންފްރީޒް ކުރި މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން، އެ އެކައުންޓް އަލުން ފްރީޒްކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 2014 އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އެއް އެކައުންޓެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެދިގެން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރި އިރު، އެއިރު ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި އެސްއޯއެފްގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ) އަދި އިތުރު ބަޔަކު ހިމެނޭހެން 9 ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރިއެވެ.

މި އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވަނިކޮށް ދޫކޮށްލަން ސިވލް ކޯޓުން އެންގީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލަން ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ ކޮން ފަރާތަކުން އެދިގެން ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ.އެމްވީ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ސީނިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންް އޮފިސަރު ނިޝާން މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ އެކައުންޓް ދޫކޮށްލާފަައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ހިނގައިދިޔައީ ކިހިނެއްކަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު ނެރުނުކަން ޔަގީންވާކަމަށާއި، ބީއެމްއެލްއަށް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޝާން ވިދާޅުވީ އެކައުންޓްގައި ހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްކަމެއް އަދި ދޫކޮށްލި ފަހުން އެ އެކައުންޓުން މުއާމަލާތްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް ޔަގީން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކައުންޓް ފްރީޒް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ ދަށުން އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ދެ މީހުންނަކީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރި، ސްކޯސް އޮފް ފްލެއަރ (އެސްއޯއެފް) ކުންފުނީގެ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފާއި އޭނާގެ ބައްޕަ، މ. ސެސްނާ އަބްދުއްލަތީފް އަބޫބަކުރެވެ.

އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރި 10 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އެސްއޯއެފް ކުންފުންޏާއި އަދި މި ދެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުނިތަކެވެ.

މޮހޯ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަގެ އިތުރުން 10 ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތަައް ފްރީޒްކޮށްފައި މިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް އަމިއްލަ މީހަކު ދިން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗެކެއް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެ ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި އެފަދަ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުންނެވެ.

އެގޮތުން އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށްފައި ވަނީ

  • އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • އެސްއޯއެފް ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • އެސްއޯއެފް ސާވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ވައިލްޑް އަލްމަންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ޕްރެންޒާ ޕްރިންޓާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ދިވެހި މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • އެސްއޯއެފް ޑިވެޕޮލްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ގްލެޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ގްލެޑިއަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  • ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރުގައި ވަނީ، މި ކުންފުނިތަކާއި މޮހޯ އާއި އޭނާގެ ބައްޕަގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމުގެ އިތުރުން، އެ ކުންފުނިތަކުގައި އެމީހުންގެ ހިއްސާއެއްވާ ނަމަ ހިއްސާ ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ ވިއްކުން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރި އަލީ އިޝްފާހުގެ އެކައުންޓްތަކާއި އެސެޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ވެސް ދައުލަތުން އެދުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ހޯދަން ދައުވާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި އިޝްފާހުއާ ހުރި ގުޅުމެއް ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، 160 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް 2017 އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ވަނީ އެސްއޯއެފްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓެއްގެ ސްޓޭޓްމަންޓެއްވެސް މީގެ ކުރިން ލީކުކޮށްލާފައިވެއެވެ. ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓުގައިވާ ގޮތުން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އަބްދުﷲ ރަޝީދު ކިޔާ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށެވެ. އޭނާގެ އެކައުންޓަށް 269 ފަހަރު އެ އެކައުންޓުން 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ދެން އެންމެ ގިނައިން ޑޮލަރު ވަދެފައިވަނީ ޒަރީރު އިބްރާހިމް ކިޔާ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށެވެ. އޭނާގެ އެކައުންޓަށް 154 ފަހަރުގެ މަތިން ދެ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ.

މިލިއަން ޑޮލަރުން އެކައުންޓްތަކަށް ވަދެފައިވަނީ ކަމަށް ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓްގައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އަބްދުއް ރަޝީދު ހަސަން، އަލީ މުޖާހު އަހުމަދު ޖަމީލު ހިމެނެ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އެސްއޯއެފްގެ އެއް ކުންފުނިން އަނެއް ކުންފުންޏަށް ވެސް ވަނީ ޑޮލަރު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެސްއޯއެފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 48 ފަހަރެއްގެ މަތިން 7 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 30 ފަހަރު މަތިން ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު، އަދި އެސްއޯއެފް ސްޓޫޑިއޯ އަށް ދެ ފަހަރު މަތިން ތިންހާސް ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފާއިސާ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސި) އިންވަނީ ބުނެފައެވެ. ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާއިރު، އަމިއްލަ އެކައުންޓްތަކަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްއާރްއެމް އުވާލުން: އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ނިންމައި، އެމްއާރްއެމްއަށް 50،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި
4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް
ޗައިނާއިން ފާހަގަކުރާ ''އިޔަރ އޮފް ދަ ޑްރެގަން'' އަށް މަރުހަބާ ކިޔައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަހުރުވައަށް އާންމުގެ ފާޑުކިޔުން
ކޯޓަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިނެތަސް، އާޒިމާ ދައްކަވަންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ދައުވާކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް އާޒިމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކަށް ޖަނާހުގެ ދަރިކަނބަލުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނޫން ކުންފުންޏަކުން "ކެމަލް" ބްރޭންޑު ކަމަށް ދައްކައިގެން ގެނައި ސިގިރޭޓުތައް ވިއްކުން މަނާކުރަން އަމުރެއް