ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:47
ސްޓާރސް ބަސްކެޓް އެކަޑެމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭރު ކޯޗެއް އިރުޝާދު ދެނީ: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑެމީ
ސްޓާރސް ބަސްކެޓް އެކަޑެމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭރު ކޯޗެއް އިރުޝާދު ދެނީ: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑެމީ
ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑެމީ
ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑެމީ އާ ވިސްނުންތަކާއެކު ކުރިއަށް!
 
ސްޓާރސް އެކަޑެމީގެ ވިސްނުމަކީ އަތޮޅުތެރެއަށް ފުޅާކުރުން

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ވަރުގަދަވަމުން އަންނަ މަންޒަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ޔަޤީނުންވެސް ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރި, ހަރަކާތްރެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާކޮށް އެބައޮތެވެ. އެއީ ފުޓްބޯޅަކަމުގައި ވިޔަސް, ބެޑްމިންޓަން ކަމުގައިވިޔަސް, ޓޭބަލް ޓެނިސް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ބާސްކެޓް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުގައި އެއް އެކަޑެމީއަށްވުރެ ގިނަ އެކަޑެމީތައް އެތުލީޓުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ކްލަބްތަކުންނެވެ. އެކި ދުވަސްވަރު އެކުޅިވަރުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި, ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ. ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑެމީއަކީ މީގެތެރެއިން ނަމޫނާ އެއް އެކަޑެމީއެވެ. 6-15 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެކަޑެމީން މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށްވެސް ތިން ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް އެކަޑެމީގެ ސެޝަންތައް ރާވާލާފައިވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަޞީލަތާ އެކު ވަގުތު ނެތުމަކީ އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ. ބާސްކެޓް ކޯޓުތައް ލިބެން އޮތް މިންވަރުން ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރު ކުުރުމަކީ ޗެލެންޖެކެވެ.

ސްޓާރސް އެކަޑެމީގައި ބޭރު ކޯޗެއް އިރުޝާދުދެނީ: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑެމީ

ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑެމީގެ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު ހުސެއިން ޒަމީލް (ޒަމްބެ) ބުނީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭކަމަށެވެ. މާލެއިން ދުވާލަކަށް ލިބޭ ތިން ގަޑިއިރާއި, ހުޅުމާލެއިން ދުވާލަކަށް ލިބޭ އެއް ގަޑިއިރަށް ފައްތާލައިގެން ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސެޝަނެއްގައި ޢާއްމުކޮށް ހަތަރު ކޯޗުން ތިބެގެންނެވެ. ސެޝަނެއްގައި ޢާއްމުކޮށް ތަމްރީނު ހޯދަނީ 25 ކުދިންނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ކޯޓް ދެ އެކަޑެމީއަކުން ހިއްސާކުރަމުންދާތީ ހުޅުމާލެއިން ލިބެން އޮތް ފުރުޞަތު މަދެވެ. މިގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ނަތީޖާއަކާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން އުއްމީދު ލިބޭކަން ޒަމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކަޑެމީގެ މެއިން ފޯކަސްއަކީ ތަފާތު އެތުލީޓުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އެ އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ކޯޗުން ގެނެސްގެން އެކަޑެމީގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ސްރީލަންކާއާއި, އެމެރިކާގެ ކޯޗުންވެސް ރައްޖެ އައިސް ސެޝަންތައް ނަގައިދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ބޭރު ކޯޗުން ގެންނާނެކަމަށް ޒަމްބެ ބުންޏެވެ.

އެކަޑެމީ ފެށީންސުރެ އެކަޑެމީގެ ފެސްޓިވަލް ބާއްވަން. އޭގެއިތުރުން ޓީމް ގޮވައިގެން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރަން. އެދަތުރުތައް ކުރީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު ފެނިގެންދޭ. އެދަތުރުތަކުން ދިމާވާ ކޯޗުންނާ ކޮލެބްރޭޓްވެގެން ކޭމްޕްތައް ބާއްވަނީ. ކޭމްތައް ބޭއްވީމަ ކުޑަ ޚަރަދެއްގައި މާލޭގައި ތިބި ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގއެއް ކުރިއަށްގެންދެވެނީ.
ހުސެއިން ޒަމީލް/ސްޓާރސް އެކަޑެމީގެ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު

ސްޓާރސް އެކަޑެމީން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކޭމްޕްވެސް 80 ކުދިން ފުރިހަމަކުރިއެވެ. އޭގެތެރެއިން ދެޖިންސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 10 ކުޅުންތެރިން އެކަޑެމީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އެކަޑެމީއަށް އަންނަ ބައެއް ކުދިންނަކީ އިންޑިވިޖުއަލް ތަމްރީނުތައްވެސް ހޯދާ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެކުޅުންތެރިން ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރަމުން ޒަމްބެ ބުނީ ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ފާހަގަވާކަމަށާއި, އުއްމިދީ ކުރިމަގެއް އެބައޮތްކަމަށެވެ. ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުގެ އިތުރުން އެކަޑެމީގެ ތެރެއިން ކުދިން ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކުރެއެވެ. އެކަމަށް އެކަޑެމީއިން ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ވެސް ދޭކަން ޒަމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށްވެސް އެކަޑެމީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގިނައެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވިއެޓްނާމުން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ވިއެޓްނާމަށް ގޮސް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތާއި, ސްރީލަންކާގެ ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ޕްރަނީތް އެކަޑެމީގެ 15 ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެ އައިސް މެޗުތަކެއް ކުޅުން ނުވަތަ މުބާރާތެއް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ސްޓާރސް އެކަޑެމީގެ ކުޅުންތެރިން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އޮތީ ފަހިވެފައެވެ. މީގެކުރިންވެސް ސްރީލަންކާއާއި ތައިލެންޑްގައި ވެސް ސްޓާރސް އެކަޑެމީން ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވެއެވެ.

އެކަޑެމީގެ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ސްކޫލްތަކާއެކު ޕާރޓްނަޝިޕް އެއްބަސްވުން ހަދައިގެން އެސްކޫލްތަކުގައި ބާސްކެޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ކުރިއަށް ގެންދަންވެސް ސްޓާރސް އެކަޑެމީން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޣާޒީ ސްކޫލާއި ބިލަބޮންގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަކީ ސްޓާރސް އެކަޑެމީގެ ޕާރޓްނަރޝިޕް ސްކޫލްތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ވަރަށް އަވަހަށް ހިރިޔާ ސްކޫލްވެސް ވެގެންދާނީ އެކަޑެމީގެ ޕާރޓްނަރ ސްކޫލަކަށެވެ. އެސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމުގެ ވިސްނުންވެސް ގެންގުޅޭކަމަށް ޒަމްބެ ބުންޏެވެ.

އަތޮޅުތަކަށް އެކަޑެމީ ފުޅާކުރުމާއި, އަތޮޅުތަކުގައި ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވެސް އެކަޑެމީގެ ކައިރި މުސްތަޤްބަލްގެ ވިސްނުންތަކެވެ. އެންމެބޮޑު ފޯކަސްއެއް އޮތީ ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔައިން. އައްޑޫސިޓީގައި ބާސްކެޓް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންދަން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެކަޑެމީ ފަށަން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން.
ހުސެއިން ޒަމީލް/ ސްޓާރސް ބާސްކެޓް އެކަޑެމީގެ ފައުންޑަރ އަދި ކޯޗު
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް