ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 16:54
ފ. ނިލަންދޫ
ފ. ނިލަންދޫ
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ނިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ
ފ.ނިލަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހަލާކުވެ ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ގަރާރެއް ހުށައަޅައިފި
ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ފ.ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ގަރާރެއް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ގަރާރު ހުށައަޅުއްވަމުން މުހުސިން ވިދާޅުވީ ނިލަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ އެމައްސަލަ ހައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ރަށުތެރެއަށް ނަޖިސްފެންތައް ދައުރުވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަމާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަމަށެވެ. ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެރަށަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާ، އަދި އެކަމަކީ ކަމާގުޅޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގެއްކަމަށް މުހުސިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިހާރު ނިލަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަކީ އެޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުން ހޯދަމުން ދިއުމުގައި ނަރުދަމާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ އަދި ސިއްހީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމެއްކަމަށް މުހުސިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފ. ނިލަންދޫގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އެކި ފެންވަރުގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައި އަދި ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގައި އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެންނެވިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު / ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އެހެންކަމުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަރުދަމާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މިންޖުކޮށް ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 167 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިގަރާރު ހުށައަޅުއްވާކަމަށް މުހުސިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަރާރަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން މެމްބަރުން ވަނީ ގަރާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް