ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:13
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
މަޖިލިސް
މާލެއިން ދޫކުރާ ގޯތި
ގޯއްޗަށް ނުލެވޭނީ އެހެން ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އޮވެފައި ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުވި ފަރާތްތަކަށް – މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
ސަރުކާރުން މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ 3000 ގޯތި ދޫކުރަނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުން
 
އެކްސްކްލޫޑް ކުރީ މާލެއަށް ރަށްރަށުން ހިޖުރަކޮށް އެހެންރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އޮވެފައި ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުވި ފަރާތްތައް
 
ހިޖުރަކޮށް ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ދަރިއެއް މާލެއަށް ވިހާ ދަފްތަރުގައި އޮތް ނަމަ ކުރިމަތިލެވޭނެ

މާލެއިން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނީ އެހެން ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އޮވެފައި ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުވި ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ގޯތި ދޫކުރާ އިރުގައި ދަފްތަރުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް ގޯތި ލިބުމުގައި ނުވަތަ ބައިވެރިވުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި، އެ ކްރައިޓީރިއާ އިސްލާހުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާފައި އެބަހުރިތޯ، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެއިންދޭ ގޯތި ސަރުކާރުން ދެނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ. ރަށަކުން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހުނު ރައްޔިތުންނަށް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއިން މީހެއްގެ ދަރިއެއް މާލެއަށް ވިހާ ދަފްތަރުގައި އޮތް ނަމަ ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެބައުޅޭ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހޭނެ އެހެން ތަނެއް ނެތިގެން މާލޭގައި ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންވެސް. އެންމެ ފަރިތަކޮށް ދަންނަވަނީނަމަ މައިމުޅަ ވެފައިތިބި މާލޭގެ ރައްޔިތުން. އެފަރާތްތަކަށް ދަފްތަރު އެކްސްކްލޫޑްކުރީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެކްސްކްލޫޑް ކުރީ މާލެއަށް ރަށްރަށުން ހިޖުރަކޮށް އެހެން ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އޮވެފައި ހިޖުރަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުވި ފަރާތްތައް. އެއީ ގޮތި ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަކީ އަދި އެގޮތުގައި އޮތީ ވެސް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅީފަޅު އަދި އިތުރު ފަޅެއް ހިއްކައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ 3000 ގޯތި ދޫކުރަނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުންނެވެ.

ގޯތި އިއުލާންކުރި ދުވަހު މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި ފަދައިން 5000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުން އިތުރު ތަނެއް ހިއްކައި، ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރާނެކަމަށެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫނުކުރާތާ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވަނީ "ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް" ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށައެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް އިފްތިތާހުކުރި ޕޯޓަލެކެވެ. މިޕޯޓަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ކިއުގައި ނުޖެހި ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯމް ހުށައެޅުމެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެކަމަށާއި، ޕޯޓަލް ކްރޭޝްވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިޕޯޓަލް މެދުމެރިކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި އަދި އުސޫލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށައެޅޭނެއެވެ. ޕޯޓަލަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން، އެސްއެމްއެސް އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ފީޗަރތައްވެސް މިޕޯޓަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލާފައި މިވަނީ 2 ހައުސިން ސްކީމަކަށެވެ. އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ "ބިންވެރިޔާ ސްކީމް" އާއި މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ "ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް" އެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް