ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 08:47
ރައީސް ޔާމީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް ޔާމީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ޕީޕީއެމް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް
ގެއްލުނު ފައިސާގެ ބައެއް ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ތިޖުރީއެއްގައި: ޔާމީން
 
ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހުރި ތިޖޫރި ހުޅުވޭނީ އަދީބުގެ ލޮލުގެ ރެޓިނާ ސްކޭނަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ނާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ގެއްލުނު ފައިސާގެ ބައެއް ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ހުރި ފައިސާގެ އަދަދު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްބައި ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރީއެއްގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ އެއްބައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްބައި ފައިސާ އަދިވެސް ރިކަވަރ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އޭރުގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލު ކުރަައްވައި ފައިސާ ހުރިތަން ކިޔައިދިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފައިސާ ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރިއެއްގައި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވި ކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެކައުންޓް ހުޅުވޭނީ އަދީބުގެ ލޮލުގެ ރެޓީނާ ސްކޭނަކުން ކަމަށާއި އޭނާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަތް ކަމަށް ވެސް ލުތުފީއާއި ހަވާލާދީ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވިދާޅުވީ ލުތުފީ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ބޭރު ޤައުމަކަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ އަދީބުއަށް ފިއްލެވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުން އެ ފުރުސަތު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވީ ކަމަށެވެ. އަދި އޭސީސީ އިން އެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނުނަމަ އެކަން ކުރެވެން އޮތް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު އަދީބު ނުފޮނުވީ އެދަތުރުގައި. އަޅުގަނޑު ބޭނުން ނުވީ އަދީބު ފޮނުވަން. އެހެންވެގެން މިހާރުވެސް އަދީބު އެ ދެއްކީ ތެދުވާހަކައެއް ކަމަށް ލުތުފީ ގަބޫލު ކުރޭ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ އޭގަ ހުރި ފައިސާއެއް އަދިއެއް ނުއެއް ނެގޭނެ،
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާއި އެމަނިކުފާނާއި ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ފައިސާ ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެ ފައިސާ ވެސް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިއްސާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އޭރުގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް ވަނީ އެ ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެކިބަސް ދެއްވާފައެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ޚިޔާނާތް ހިންގިކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން، އެ ޚިޔާނާތްތައް ފެށުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އަދީބު ފައިސާ ނަގާ ވާހަކަ ޔާމީނަށް ދެންނެވުމުން ފައިސާ ނަގަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ނަގަނީ އަދީބު ފޮނުވައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް