ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 09:55
ޔޫކްރެއިންގެ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓް
ޔޫކްރެއިންގެ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓް
ބީބީސީ
ޔޫކްރެއިންގެ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓަށް ހަމަލާދިނުން
ޔޫކްރެއިންގެ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދޭތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
މިހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުނަގާ
 
ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިޔުކުލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓުގެ އޮފީހަށާއި އަލިފާން ނިއްވާ ސްޓޭޝަނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ދެ ގައުމުންވެސް ވަނީ ބުނެފައި

ޔޫކްރެއިންގެ ޒަޕޮރިއްޒިޒިއާ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓަށް އަމާޒުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދޭތީ އދން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މިހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުނަގައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ގެންދަނީ އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔެއްގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތު އަޅުވަމުންނެވެ.

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ނިޔުކުލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓުގެ އޮފީހަށާއި އަލިފާން ނިއްވާ ސްޓޭޝަނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10 ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް ދެ ގައުމުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާނަމަ ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށެވެ.

ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާއިން ވަނީ އދގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްލާންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވީ ޕްލާންޓް ވަށައިގެން ހަމަލާ ބަދަލުނުކުރެވޭ ޒޯނެއް ހަދަންޖެހޭކަމަށެވެ. އެއީ އެހިސާބުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރި އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއްކަމަށް ސްޕޯކްސްޕާސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އދ ށް ރަޝިޔާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަކީ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް މަގުފަހުވަނީކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިން ބުނާގޮތުގައި ރަޝިޔާއިން ވަނީ ނިޔުކުލިއަރ ޕްލާންޓް ހުރި ސަރަހައްދު އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުން ޔޫކްރެއިންއަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ލޯންޗުކުރާކަމަށް ޔޫކްރެއިން އިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން އެވާހަކަތައް ދޮގުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް