ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 11:15
ޒެލެންސްކީގެ އެކްޝަން ފިގަރގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް އުފައްދާފައި ވަނީ މަށި ބޭނުން ކޮށްގެން
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ
"ނާދިރު ބަޠަލް": ޒެލެންސްކީ އެކްޝަން ފިގަރއަކަށް
 
ބްރޫކްލިންގެ ޑިޒައިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ 'ފެކްޓްރީ" ން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ލީޑަރެއްގެ އެކްޝަން ފިގަރއެއް ތައްޔާރު ކުރި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ވިއްކާލާ ކޮންމެ ފިގަރއެއް ނުވަތަ ބުދަކަށް 1 ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އޯގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު
 
މީގެ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރީ 3 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގާއި 30000 ޑޮލަރު ހޯދުމަށް، ނަމަވެސް އެ ކެމްޕޭނަށް 120000 ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ

ފެބުރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފަށައިގެން ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއްގައި ބެދިފައި ވާ ޔޫކްރައިންގެ ރައީސް ވްލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީގެ އެކްޝަން ފިގަރއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ އެކްޝަން ފިގަރ އުފައްދާފައި ވަނީ ބްރޫކްލިންގެ ޑިޒައިން ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ 'ފެކްޓްރީ"އިން ކިކްސްޓާޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭނަކުން އެއްކުރި ފައިސާގެ އެހީގައެވެ.

މީގެ 2 ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން، ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރީ 3 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގާއި 30000 ޑޮލަރު ހޯދުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކެމްޕޭނަށް 120000 ޑޮލަރު ލިބިފައިވެއެވެ. ވިއްކާލާ ކޮންމެ ފިގަރއެއް ނުވަތަ ބުދަކަށް 1 ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އޯގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލާ ޔޫކްރައިން ކެމްޕޭނަށެވެ.

މީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ލީޑަރެއްގެ އެކްޝަން ފިގަރއެއް އަހަރަމެން ތައްޔާރު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު. އޯޑިއަންސް މި ބަލައިގަންނާނެ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް އޭރު ނޭނގޭ. އެކަމަކު، މީ، މި ވަގުތާ އެންމަ ގުޅޭ ވާހަކަ ކަންވެސް އެނގޭ. ޔޫކްރައިންގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެބައޮތް. އެހެންވެ، ޒެލެންސްކީގެ ފިގަރ ހަދަން އަހަރަމެން ވަރަށް ގަޔާވި. އަދި މިފަދަ ފިގަރއެއް ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މުހިންމު ކަމަކަށް އެބަ އެހީވެސްވެވޭ. އަހަރަމެން ވިއްކާ ކޮންމެ ފިގަރއަކުން 1 ޑޮލަރު ދާނީ އެ ކަމަށް. އަހަރަމެން ބޭނުންވީ، ޔޫކްރައިންގެ ރެފިއުޖީންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އެހީވާން.
ޖޭސަން ފޭއިންބަގރް؛ ފެކްޓްރީގެ ސީއީއޯ އަދި ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ޒެލެންސްކީގެ އެކްޝަން ފިގަރގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ބުދު އުފައްދާފައި ވަނީ މަށި ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. 6 އިންޗީގެ އެ އެކްޝަން ފިގަރ ފަރުމާ ކުރީ ސިއޭޓަލްގެ ފަންނުވެރިއެއް ކަމަށް ވާ މައިކް ލިއަވިޓްއެވެ. މި ފަރުމާއަށް ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރު ކުރާ ބުދުތައް އުފައްދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޗައިނާގައެވެ. އަދި މަރޗް 2023 ހިސާބުގައި ވިއްކަން ފެށޭ ވަރު ވާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިހާރު އުމުރުފުޅުން 44 އަހަރުގެ ޒެލެންސްކީ، ޔޫކްރައިންގެ ރައީސްކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވީ މީގެ 3 އަހަރު ދުވަސް ކުރިންނެވެ. ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ޔޫކްރައިންގެ މައި ސަރުކާރުން ވަކިވެގަތުމަށް، އެ ގައުމުގެ އިރުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގުރޫޕުތަކާ ދެމެދު އޮތް ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުތަކާއެކުގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޤައުމުގެ މަޤާމުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ތެރެއަށް ޔޫކްރައިން ވަންނަން މަޖުބޫރުވީ، އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޯނުކޯލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ އަދުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، ޔޫކްރައިންއާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް ހެއްދެވި ކަމަށް ޓްރަމްޕް ފެއްޓެވި ތަޙްޤީޤެއްގެ ތެރެއިން ކުރެއްވި ކޯލެކެވެ.

އަހަރަމެން ޒެލެންސްކީ ފްރޭމްކޮށްފަ މި އިނީ 'ނާދިރު ބަޠަލް' ސިފަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މީ ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރި ވާހަކައެއްހެން ހީވަނީ. އެމެރިކާގައި ޒެލެންސްކީގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު. 2020 ވަނަ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އަޒުލު ކުރަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު. ފޯނުކޯލުގެ އަނެއް ފަރާތުގެ ހުރި މީހާގެ ގޮތުގަ. ވަރަށް ހަނދާން ނެތޭ ކަހަލަ ރޯލެއް. އެހެން ހުއްޓާ 2022 ގައި ޕޫޓިން ރަޝިއާ ހިފަނީ. އަނެއްކާވެސް ޒެލެންސްކީ. ކުރިން އެނަމެއް އަޑު އިވިފަ، ފެނިފަ އޮތް ޝަހްސެއް. ކުރިން ފެނުނީ ގޮތާ ތަފާތުކޮށް، ހިތްވަރު ދެނިވި ވަރުގަދަ ޝަހްސެއްގެ ގޮތުގަ. މީގެ ކުރިން ޒެލެންސްކީއަށް ރިއާޔަތް ކުރި ކިތަންމެ ސިފައަކާ ނުބައްދަލު ގޮތަކަށް. މި ވަގުތަށް އެންމެ ކަމުދާ ލީޑަރުގެ ގޮތުގަ.
ޖޭސަން ފޭއިންބަގރް؛ ފެކްޓްރީގެ ސީއީއޯ އަދި ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

މީގެ ކުރިން ކޮމީޑިއަންއެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓް ކުރަމުން ގެންދެވި ޒެލެންސްކީ، އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުވީ "ސަރވަންޓް އޮފް ޕީޕަލް" ޓީވީ ސީރީޒްއިންނެވެ. އެ ސީރީޒްގައި ޒެލެންސްކީ ފެނިގެންދަނީ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދެމުން ދިޔަ ޓީޗަރެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ހައްޤުން އެއްކިބާވެފައިވާ މަޖިލީސް މެންބަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ބަލި ކުރައްވާ، ޤައުމުގެ ރައީސްކަން އެ ޓީޗަރު ކަށަވަރު ކުރެއެވެ.

ޙަޤީޤީ ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު، ޔޫކްރައިންގެ ރައީސްކަން ޒެލެންސްކީ ކަށަވަރު ކުރެއްވީ އޭޕްރިލް 2019 ގައެވެ. ކޮމިއުނިޒަމްއިން ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ބަދަލު ވުމަށް ޔޫކްރައިނުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިޔަނި ކަމަށް ވާ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް