ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 12:30
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެތެރެއިން
ވ. އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް ހިންގީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށް: ހެކިވެރިޔާ
 
ޖަލަށް ލީ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް ޔާމީން އާއި ގުޅުމެއް ނޯންނަކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ފައިސާގެ ކަންކަމުގައި އުޅެނީ ވަކި ބައެއް
 
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުޅި މައްސަލައަކީ ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ސްކޭމްއެއް

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ ރައީސް ޔާމީން އާއި، ޔޫސުފް ނައީމްގެ ދައުވާތައް އެކުއެކީގައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އޭނާއަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ ގޮތުން އޭރުވެސް ރައީސް ޔާމީން އާއިއެކު ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް އެކި މިންވަރަށް ރައީސް ޔާމީން އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ސްޓެލްކޯގެ ޗެއަރމަން އަކަށް އުޅުއްވިއިރުވެސް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރުކަންވެސް އޭނާ ވަނީ 16 އަހަރު ކުރައްވާފައެވެ. އެއީ މ އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށެވެ.

އޭނާ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައިވެސް ރައީސް ޔާމީނު އާއި އެކުގައި ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބްރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2013 ގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން އާއިއެކު ވަރަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕޭނުގެ ކަންކަމުގައި އޭނާ އިސްކޮށް އުޅުއްވާފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކެމްޕޭންގެ ފައިސާގެ ކަންކަމުގައި އުޅެނީ ވަކި ބަޔެކެވެ. އެގޮތުން ފައިސާގެ ކަންކަމާއި ފައިސާ ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމަށް ވަކި ބަޔަކު ތިބޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އަދީބު އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކަމަށާއި، މޫސާ ޒަމީރުއާއި، މަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މަނިކުވެސް ފައިސާ ހޯދުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އުޅުއްވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ ހާޒިރުގައި އަދީބު ދޫވެއްސަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެނެސްދިން ކަމަށެވެ. އާންމުކޮށް އަދީބު ފައިސާ ހޯދަމުން ދިޔައީ ޗެކް ދީފައި ކަމަށާއި، އެއީވެސް އެގޮތަށް މަޤްބޫލު ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތުން ހޯދި ޗެކެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ފައިސާ ގެނެސްދެއްވީ ކެމްޕޭނަށް ފައިސާއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާތީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި އަދީބު، އެކި ތަންތަނުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިނާއި، މީސް މީހުންގެ އަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ނަގަމުންދަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގެންތޯ ސުވާލުކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެފައިސާ ރައީސް ޔާމީނަށް ބަރާބަރަށް ހަމައަށް ލިބޭތޯ ސުވާލުކުރެއްވި ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

Advertisement

އަދީބު އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާ ހަމައަށް ލިބޭ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ފައިސާވެސް ބަރާބަރަށް ލިބޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ކަމަށާ އަދީބަށް ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތަރު ވިޔަފާރިވެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމުގައި ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޕީއެލްއަށް ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން އަދީބު މެދުވެރިވެ ހިންގި ވައްކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ރައީސް ޔާމީން އާއި ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އަދީބު ނެންގެވި ފައިސާ ޖަމާވި އެއް އެކައުންޓަކީ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް ޗެކް ދެއްވި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އެކައުންޓުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޔާމީނު ކެމްޕޭނަށް ނެންގެވި ދަރަނި ދެއްކެވީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.

އެކަންކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ޔާމީނު އަރިހުގައި ދެންނެވިކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީނު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިނަމަ 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ފެށިފައި އޮތް ޚިޔާނާތެއް، 70 މިލިއަނަށް އަރައިގެން ނުދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތް އުފަންވީވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން އަދީބު 5 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ، 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް، ނުވަތަ ޖުމްލަ 77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރައީސް ޔާމީން އަށް ލިބިވަޑައިގަތްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިކަމަށް ނާޒިމް މީގެ ކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

100 ޕަސެންޓް ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން އަދީބު ފައިސާ ނަގާނީ ކިހިނެތްތޯއާއި އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިކަމަށް ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރު ބައެއް ޙާދިސާތައް ހިއްސާ ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، މ އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 3 ފަޅެއްގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާވިކަމަށެވެ. އެކަންވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަމާލުކަމަށް ބަޔަކު ގެނެސްފައިވާކަން އެނގޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އޭނާއަކީ މިހާރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޖަލަށް ލީ ދުވަހުން ފެށިގެން ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅުމެއް ނޯންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެއް ހަރަކުން ދެ ފަހަރަށް ކަށި ޖަހަން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އޭނާ ރައީސް ޔާމީން އާއި އަދާވަތްތެރިކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް ޔާމީނު ޚަަރަދު ކުރެއްވި ފައިސާގެ ސީދާ އަދަދު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މުޅި މައްސަލައަކީ ރޭވިގެން ހިންގާފައިވާ ބޮޑު ސްކޭމް އެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް