ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 07:14
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވި ފަތުރުވެރިންތަކެއް
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ލަންދޫއިން ފަށާގޮތަށް ނިންމައިފި
 
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަނުގައި ދަތުރު ކުރާނީ ނ. އަތޮޅުން އަރިއަތޮޅަށް
 
ދެވަނަ އެޑިޝަނުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 9 ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާނެ
 
ދެވަނަ އެޑިޝަން، ފުރަތަމަ އެޑިޝަނަށްވުރެ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓަޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޮޓް ރެލީ، "ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ފަށާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ނ. ލަންދޫ ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީ" ގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް 1-13 އަށް ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިފަހަރު ޔޮޓުތައް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ދަތުރު ފެށުމަށް ނ. ލަންދޫ ޚިޔާރު ކުރެއްވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަނުގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތީއެވެ. އަދި އެރަށަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މަންޒިލެއްކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ފަށާ މެރިން އެކްސްޕޯގައި ލޯންޗު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެކްސްޕޯގައި ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަނުގައި ދާނެ ރަށްތައް ވެސް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންދޫއިން ފަށައިގެން އަރިއަތޮޅަށް ނިންމާ ގޮތަށް މިފަހަރު ރާވާފައިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށާއި މަޝްވަރާކޮށް އަދި ކައުންސިލްތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ކައުންސިލްތަކުގެ ރުހުމާއެކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުކުރު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އެ ރޫޓު ލޯންޗު ކުރާނަން
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރާއިދު

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން، ފުރަތަމަ އެޑިޝަނަށްވުރެ ފުރިހަމަ ވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ އެޑިޝަންގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ދިމާވި ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނަ އެޑިޝަން ބާއްވަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރާފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށްވުމުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ރެލީއެއް ބޭއްވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް ރާއިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ހިތި ތަޖުރިބާ ވެސް ކުރެވިގެންދިޔަ. އެހެންވެ އަޒުމް ކަނޑައެޅިން އެ މިސްޓޭކްތައް ރިޕީޓް ނުކުރަން. އެ ޔަގީންކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަދި ސްޕޮންސަރުންނަށް ވެސް އަރުވަން.
އެމްއައިޓީޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ރާއިދު

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ދެވަނަ އެޑިޝަންގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރު އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބެމުންދާ ކަން ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ނ. އަތޮޅުން އަރިއަތޮޅާ ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ 9 ރަށަކަށާއި 2 ފަޅުރަކަށް ޔޮޓުތައް ދަތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއިދު ވިދާޅުވީ ފަޅު ރަށްތަކަަށް ދަނީ ކޭމްޕް ކުރާ ގޮތަށްކަމަށާއި ފުރަތަމަ އެޑިޝަނާ އެއްގޮތަށް، ގާލާ ނައިޓް ބާއްވާނީ ރިސޯޓެއްގައި ކަމަށެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގެ ފުރަތަމަ އެޑިޝަނުގައި ޔޮޓުތައް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ހއ. އިން ފެށިގެން ނ. އަތޮޅާ ހަމައަށެވެ. މި ދަތުރުގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު މީގެ ސަބަބުން އެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ދިޔަ ރަށްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއައިޓީޑީސީއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް