ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 15:20
ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓު ކައިރީގައި އާންމުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ކުޑަހުވަދޫ އެއަރޕޯޓު ކައިރީގައި އާންމުން މުޒާހަރާކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ
ކުޑަހުވަދޫގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ފަތުރުވެރިން ހައިޖެކްކޮށްފައި: މަންތާ
މުޒާހަރާކުރުމުން އޮޕަރޭޝަންތައް ވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓިފައި: މަންތާ
މުޒާހަރާކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމާއި، އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެކަމެއް: ސީއީއޯ
ބަލިމީހުން ސީޕްލޭންގައި ނުއުފުލެނީ ސްޓްރެޗަރ ނޭރުވޭތީ: މަންތާ

މަންތާ އެއަރގެ ފުލައިޓަކަށް ބަލި މީހަކު އަރުވަން ދެކޮޅުހެދިކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި މުޒާހަރާކުރަމުންދާ މީހުން ވަނީ މަންތާގެ ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރި ފަތުރުވެރިން ހައިޖެކްކޮށްފައިކަމަށް، އެ އެއަރލައިންގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބަލިމީހަކު އުފުލަން މަންތާއިން ދެކޮޅުހެދިކަމަށް ބުނެ އެ ރަށު ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކުރަން ފެށީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެކަމާގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޚަލީލް ވިދާޅުވީ، ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން މަންތާ އެއަރގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބުރުއަރާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަގު ބަންދުކޮށް، ފަތުރުވެރިން ނުކުތުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ސަބަބުން 5 ވަރަކަށް ގަޑިއިރު އެއަރޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި ފަތުރުވެރިން ތިބިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއަރޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކުރުމުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓަށް ނުދެވިފައި ތިބީ 12 ފަތުރުވެރިން ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަ 4 ކުދިން ތިބިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތާ ކުރީމަތީގަ ވެހިކަލް ބަހައްޓާ މަގު ބަންދުކޮށްގެން ތިބީ. ފަތުރުވެރިން ގެންދަން ޖެހުނީ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްގެން. ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބީ ލޮބީގަ. ނިދާނެ ގޮތެއް، ކެވޭނެ ގޮތެއް ހުންނަ ތަނެއް ނޫން އެއީ
މަންތާ އެއަރގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޚަލީލް

މިއީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި އަމާންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާއިރު، މިފަދަ މަންޒަރެއް ފެނުމަކީ ރާއްޖެއާމެދު ފަތުރުވެރިންނާއި އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުމަށް މެދުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޚަލީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ލައިން ރިއު ހޮޓެލްސްއަކީ. އެތާނގެ ޕްރެޒިޑެންޓް އަޅުގަނޑަށް ގުޅާފަ އެބަ އަހާ ކިހިނެއްހޭ ވެގެން މިއުޅެނީ. އޭނަގެ ކޮންސަރންއެއް އޭނަގެ ކްލައިންޓްސް ސޭފްޓީއަކީ.
މަންތާ އެއަރގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޚަލީލް

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަންތާ އެއަރގެ ކޮމާޝަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ޝިފާން ވަނީ, މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި، އަދި އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަލި މީހަކު އުފުލަން މަންތާގައި އެދިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މަންތާ އެއަރއިން ވަނީ މަންތާ އެއަރއިން ބޭނުންކުރާ ސީޕްލޭންތަކަކީ، ބަލި މީހުން އަރުވަން ބޭނުންކުރާ ސްޓްރެޗަރ އެރުވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައި ހުންނަ ބޯޓުތަކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެއީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށް ބެލި ނަމަވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ވާހަކަދެކެވިފައިވާކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭކަމަށް މަންޓާ އެއަރއިން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިއަދު ވެސް ކުޑަހުވަދޫގައި ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 19:28
މަންޓާ އައުޓް
ކުޑަހުވަދޫއަކީ ޔުނިވަރސަލްގެ މުދާގަނޑެއް ނޫން. ކުޑަހުވަދޫގެ ބިން ހިފައިގެން އުޅެންޏާމުން އޭގެން ކުޑަހުވަދޫ މީހުންނަށްްވެސް ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް ކުރަންޖެހޭ. ޓިކެޓެއްވެސް ލިބެނީ 2 ހާސް ރުފިޔާއަށް. އެއަގުގައި ބޭރަށްވެސް ދެވޭ. އަގު ކުޑަނުކުރާ ތާގަ އެމަޖެންސީވެގެން ބަލިމީހަކުވެސް ފްލައިޓުގަ ގެނެސް ނުދޭން މިއުޅެނީ.