ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 08:44
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ޖުލައި 30ގެ ނިޔަލަށް 942،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
އަހަރުގެ ޓޮޕް މާކެޓަކީ އިންޑިއާ
މިދިޔަ މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،308 ފަތުރުވެރިން އައި
ޖުލައި މަހުގެ 1 އިން 30 އަށް ރާއްޖެ އައީ 129،233 ފަތުރުވެރިން

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 942،444 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ ޖުމްލަ 607،052 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 384،456 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރު އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިން އިތުރުވިނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު އައި ފަތުރުވެރިން 4.9 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 990،761 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ 1 އިން 30 އަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 129،233 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި އަދަދަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން 2019 ގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންނަށްވުރެ 0.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 128،172 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިދިޔަ މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،308 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އޮތްއިރު، އިންޑިއާ އިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން 14.5 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި އިންޑިއާ މާކެޓު އޮތީ ދެވަނައަށް ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި ފަތުރުވެރިން 11.69 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތު އޮތީ 5 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުގެ ގޮތުގައެވެ.

ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މިއަހަރު އަންނަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. ރަޝިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިން 10.7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާ މާކެޓު އޮތީ 6 ވަނައިގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސައުދީ އަރަބިއާ، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ސްޕެއިންއެވެ.

ޓޫރިސްޓް އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން 1،167 ފެސިލިޓީއެއް ޚިދުމަތަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގައި 57،473 ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އެބަހުރި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މި ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 163 ރިސޯޓާއި، 834 ގެސްޓްހައުސް، 155 ސަފާރީ އަދި 13 ހޮޓާއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރިއެވެ. މިއަހަރު ވެސް ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރު ކުރިނަމަވެސް އެ ޤައުމުން އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު އަދަދުތައް އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުންނެވެ. މި އަހަރު ނިމޭއިރު 2019ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އޮތްވަރަށް މާކެޓް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އުންމީދު ކުރެއެވެ. އަދި މިއަހަރު 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް