ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 17:59
އެމްއެންޑީއެފް ޕެރޭޑުގައި ރިޓަޔަރކުރައްވާފައި ތިއްބެވި އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އެމްއެންޑީއެފް ޕެރޭޑުގައި ރިޓަޔަރކުރައްވާފައި ތިއްބެވި އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ޕެރޭޑް
ވެޓަރެންސްއާއެކު މިފަހަރު ފެނިގެންދިޔައީ ތަފާތު ޕެރޭޑެއް
 
މިއަހަރުގެ ޕެރޭޑުގައި ރިޓަޔަރޑް އޮފިސަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
 
މިއަހަރުގެ ޕެރޭޑުގައި ހުރިހާ ޔުނިޓެއްގެ ޔުނީފޯމާއި ވެހިކަލްތަކާއި ހަތިޔާރު ދައްކާލި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ހަރަކާތަކީ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއިން ބާއްވާ ޕެރޭޑެވެ. މި ޕެރޭޑުގައި ސިފައިންގެ އެކި ޔުނިޓުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާއިރު، މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރި ޕެރޭޑެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެސްފޯސްއިން މިއަހަރު ބޭއްވި މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޕެރޭޑު ނުބޭއްވޭތާ 2 އަހަރަށްފަހު ބޭއްވި ޕެރޭޑެކެވެ. އެހެންކަމުން އިދާރާއިން ވަނީ މި ޕެރޭޑް އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުކޮށް، ޚާއްސަކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޕެރޭޑުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކަމަކަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެމްއެންޑީއެފްގެ އެކި ޔުނިޓުތަކާއި ފަންކްޝަންތަކުގެ ޔުނީފޯމުތަކާއި ޚިދުމަތްތަކެވެ. އެގޮތުން، ސެކިއުރިޓީއާއި ބޭންޑާއި ކޯސްޓްގާޑާއި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސަސްއާއި ސްޕެޝަން ފޯރސްފަދަ ޔުނިޓުތަކުގެ ސިފައިން މިފަހަރުގެ ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެބައެއްގެ އަމިއްލަ ޔުނީފޯމުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ބައެއް ޕެރޭޑުތަކުގައި ބައެއް ޔުނިފޯމުތައް ދައްކާލިނަމަވެސް އާއްމުކޮށް ޕެރޭޑުން ފެނިގެންދަނީ ސިފައިންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމް އެކަންޏެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަތީ މާއްޔެއް ގޮތަށް ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި އޮފިސަރަށެވެ. އެއީވެސް ސިފައިންގެ ސްނައިޕަރުން ބޭނުންކުރާ ކެމަފްލަރޖް ޔުނީފޯމެކެވެ. އެ ޔުނީފޯމަށް އާއްމުކޮށް ކިޔައިއުޅެނީ ގިލީ ސޫޓެވެ.

ޔުނީފޯމުތަކުގެ އިތުރުން، ކޮންމެ ޔުނިޓަކުން އެ ޔުނިޓެއްގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އުޅަނދުތަކާއި ހަތިޔާރުވެސް ދައްކާލިއެވެ. އެގޮތުން، އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ޔުނިޓުތަކުން ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކާއިި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސައިން ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ އިތުރުން، ސްޕެޝަލް ފޯރސްގެ ވެހިކަލްތައްވެސް މި ޕެރޭޑުގައި ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަދި އެ ޔުނިޓުތަކުގެ އޮފިސަރުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ހަތިޔާރުވެސް މި ޕެރޭޑުގައި ފެނިގެންދިޔައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޕެރޭޑު އެންމެ ޚާއްސަވާ އެއް ކަމަކީ އެ ޕެރޭޑުގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިތުމެވެ. މި ޕެރޭޑުގައި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މިގޮތަށް ރިޓަޔަރޑް އޮފިސަރުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މިނިސްވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ރިޓަޔަރޑް އޮފިސަރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ރިޓަޔަރކުރެއްވިފަހުން ޕެރޭޑްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިވަޑައިގަތް އުފާފުޅެކެވެ. އަދި ރިޓަޔަރކުރެއްވިނަމަވެސް، އެ އޮފިސަރުންނަކީ އަބަދުވެސް ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، ގައުމު ގޮވާލި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި ނުކުންނަވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ރިޓަޔަރކުރިތާވެސް މިހާރު 11 އަހަރު. އެކަމަކު މިފަދަ ޕްރޮސެޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތެއް މި ލިބުނީ އަދި ކިރިޔާ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަބަދުވެސް، ސިފައިންގޭގަ ތިއްބަސް ނެތަސް، ގައުމު ގޮވާލި ކޮންމެ ހިނދެއްގަ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވާ އުވުނީކީއެއްނޫން. ހުވާ ބާތިލެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ރިޓަޔަރ ވެގެން ތިބިނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގައުމު ގޮވާލި ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ތައްޔާރަށް.
ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް (ރޓ) އިބްރާހީމް ފަޒީލް
ތަމްރީނުގެ ތެރެއިން ދަސްވި އެންމެ މުހިންމު އެއްކަން ޕެރޭޑް ކުރުމަކީ. މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ ޕެރޭޑުގަ ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވި. ސިފައިންގޭގަ ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ސިފައިންގެއިން އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަން މިފަދަ ފުރުސަތުތައް ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް.
ކޯޕްރަލް (ރޓ) އާގިސާ މޫސާ

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ޕެރޭޑަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން، ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޕެރޭޑު ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތުގައި މާލޭގެ މަގުތައް އޮތީ ފުރާލާފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ޕެރޭޑު ބަލައިލަން ނުކުތް މިނިވަން ދުވަހަށް ވާނެކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނާގޮތުގައި ޕެރޭޑަށް ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. އަދި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބެނީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ބަސްތައް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ޕެރޭޑު ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލްވެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ޕެރޭޑު ބަލައިލަން މަގުތަކަށް އެއްވިއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ މި ޕެރޭޑަށް އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މިއީ ކުޑަކުދިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާނެ ފަދަ ހަރަކާތެއް ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ ހަރަކާތް އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުރިހަމަކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
0%
0%
33%
33%
ކޮމެންޓް