ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 14:54
ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްބާސް އިބްރާހިމް
ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އައްބާސް އިބްރާހިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިވަން ދުވަސް
މިނިވަންކަން ނެތްއިރުވެސް ދިވެހިންގެ އިޤްތިސާދު ބޭރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާއެއް ނުވޭ
 
އޭރު ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަމިއްލައަށް އުފައްދާ
 
މިނިވަންކަން އޮތް ނަމަވެސް، ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ހުރި
 
މިނިވަންކަމަކީ ކޮބައިކަން އިހުސާސް ކުރެވެނީ މަދު ބަޔަކަށް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ޚާއްސަ ކަވަރޭޖްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެވެރިޔާ އައްބާސް އިބްރާހިމް ވަނީ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން މިނިވަންކަމަކީ ކޮބައިކަން އިހުސާސް ކުރެވެނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، އޭރު ރާއްޖެ އޮތީ އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ވެރިިކަމަށް އިނގިރޭސިން ނުރުހޭ މީހަކު ނުގެނެވޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ މިނިވަންކަން އޮތް ނަމަވެސް، ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބައްޓަން ކުރުމުގައި އިނގިރޭސިންގެ ރުހުން ބޭނުންވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމެއްގެ ގޮތުން މިނިވަންކަން އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް އޭރު ދިވެހިންނަށް ބޭރުން ލިބޭ އެހީތަކަށް އިނގިރޭސިން ބާރުފޯރުވުން ފަދަ ކަންކަން އޭރު ހިނގާފައިވާކަން އައްބާސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

1960 ހިސާބުގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް އެހީއެއް ވެދޭން ޤަސްތުކޮށްގެން ހުށައެޅީމާވެސް ތިމަންނާމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ތަނެކޭ، ތިމަންނަމެންނޭ ތި އެހީ ދޭނީ، ކިޔާފަ އިނގިރޭސިން ހުއްޓުވާފައި އެބަހުރި
ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެވެރިޔާ އައްބާސް އިބްރާހިމް

މިނިވަންކަން ލިބުނު ދުވަހު އެ ހުރިހާ ކަމަކުން މިންޖުވެ، ޤައުމަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަން ލިބިގެން ދިޔައީއެވެ.

އައްބާސް ވަނީ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅޭ ބައެއް ހަނދާންތައްވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް މުޒާހަރާއަކީވެސް  ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމާއި ގުޅޭ މުޒާހަރާއެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭރު އިނގިރޭސިންގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުންވެސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވާކަން އައްބާސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ބޭނުންވާކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެންގީވެސް އެހިސާބުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ދެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު ބައެއް ހަމަނުޖެހުންތައްވެސް ހިނގާދިޔަކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސިލޯނާއި އިންޑިއާގައިވެސް އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ، އޭރު ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ކަމަށެވެ. އޭރުވެސް ދިވެހިންގެ އިޤްތިސާދު ބޭރުގެ ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާ ނުވާ ކަމަށާއި، އޭރުވެސް އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ދިވެހިން އުޅުނީ ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދާލައިގެން ކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭރާ މިހާރާއި އަޅާ ބަލާއިރު، މިނިވަންކަން ލިބުމަށްފަހު ޤައުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށްވެސް އައްބާސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް