ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 12:28
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޫގުލް
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ލަންކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިނުގަންނަވާނެ، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި
 
ވިސާގެ މުއްދަތު ގޮތަބަޔާ އިތުރުކުރައްވާފައިވާ އިރު، އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު
 
ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 14 ދުވަހު މަޑުކުރައްވާނެ

ގައުމުން ފިއްލަވާ ވަޑައިގެން މިވަގުތު ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވި ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް، ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިތުރު 14 ދުވަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރައްވާނެކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ނިއުސްފަސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ގޮތަބަޔާ ހުންނަވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ސްރެއިޓް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާ ކުރު ދަތުރުފުޅު އިތުރު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރެއްވޭ މުއްދަތު ބުދަ ދުވަހަށް ހަމަވުމާއެކު ގޮތަބަޔާ އަނބުރާ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ލަންކާއަށް އަނބުރާ ވަޑައިނުގެން ސިންގަޕޫރުގައި އިތުރު 14 ދުވަހު މަޑުކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ، ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަރުޖަމާނު ބަންޑުލާ ގުނަވަރދެނާ އަންގާރަ ދުވަހު ގޮތަބަޔާ ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގޮތަބަޔާ ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮން އިރަކު ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގޮތަބަޔާ ފިއްލަވައިގެން ވެސް ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި، އަދި ސިޔާސީ ހިމާޔަތްވެސް ހޯއްދަވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ނަންނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ނިއުސްފަސްޓް ލަންކާގައި ބުނެފައިވަނީ ގޮތަބަޔާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ދިރުއުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

ވިސާގެ މުއްދަތު ގޮތަބަޔާ އިތުރުކުރައްވާފައިވާ އިރު، އޭގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ހުންނެވީ ހޮޓަލެއްގައެވެ. އަދި ފަހުން ޕްރައިވެޓް ތަނަކަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އާންމު ތަންތަނުގައި ނޫޅުއްވާ އެކަހެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު ގައުމުގެ އާންމުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެ ގޮތަބަޔާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވާ އެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭ ވަރްދަނާ ވަނީ އެގައުމުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ގޮތަބަޖާ ރާޖަޕަކްސަ ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ގޮތަބަޔާ ވަނީ ގައުމު ދޫކުރައްވާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ގާތްގަޑަކަށް 36 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު ގޮތަބަޔާ ވަޑައިގެންނެވީ ސިންގަޕޫރަށެވެ. ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުވާފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވައި ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހު ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު އެގައުމުން ގޮތަބަޔާއަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 14 ދުވަހަށެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހަށް އެ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ.

ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ލަންކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަން އިއުލާނުކުރެއްވީ އެގައުމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ރައީސްގެ ގަޑުވަރަށް ވަދެގަނެ އެތައް ހިސާރުކުރުމުންނެވެ. ލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ހާލަތާއެކު އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ނުރުހުން ގޮތަބަޔާ އަށާއި މުޅި ރާޖަޕަކްސަ އާއިލާއަށް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ގޮތަބަޔާ ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

އެކިފަހަރުމަތިން ތަކުރާރުކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި ދައުރު ފުރިހަމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ގޮތަބަޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގޮތަބަޔާ ވަނީ ނާކާމިޔާބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާދެއްވުމާއެކު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ އައު ރައީސަކު އައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ވޯޓު ލުމަށްފަހު 134 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ އޭރު ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމާއި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހައެވެ.

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ މިހާރު އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނާ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހުނު ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްގެ ބޯޓުން ކުދި އަނިޔާ ލިބުނު ކޮންމެ މީހަކަށް 10،000 ޑޮލަރު ދެނީ
ލަންކާގެ ރައްޔިތުން ރެމިޓެންސް ފޮނުވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލިމިޓް މުރާޖައާކޮށް، ލުއިގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ
އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހިން ލަންކާގައި ދެމި ތިބެވޭނެ ހުއްދަ ލިބޭތޯ ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ލަންކާގައި 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރާ ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަނީ
ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާން ގޮސްތިބި އެތައް ސަތޭކަ ލަންކާ މީހުން އަނބުރާ ގެނެވޭތޯ ލަންކާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ