ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 23:56
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ކ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ވ)
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ކ) އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު (ވ)
ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަން ދުވަސް
ކުރިއަށް ދެވޭނީވެސް، ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ، އެންމެނާ ގުޅިފައި އޮތް، ރަހްމަތްތެރިކަން ބަދަހިކުރާ ޤައުމަކަށް ވެގެން - ޝާހިދު
 
ރާއްޖެއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ބަސްވިކޭ، ބަސްކިޔާ ޤައުމެއް
 
ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ދިވެހިންނަށް ލިބިގެން ހިގައްޖެ

ރާއްޖެއިން ކުރިއަށް ދެވޭނީވެސް، ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ، އެންމެނާ ގުޅިފައި އޮތް، ރަހްމަތްތެރިކަން ބަދަހިކުރާ ޤައުމަކަށް ވެގެން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ސަޕްލިމަންޓަށް ދެއްވި ހިތާބުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމުންމިދާ މިނިވަންކަމަކީ 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު، އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން މިނިވަންވެ، މި ޤައުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް ލިބުނު މިނިވަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ރާއްޖެ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި، މި ޤައުމުގެ ދާޚިލީ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު ދިވެހިންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ނަމަވެސް، ޚާޜިޖީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔައީ އިނގިރޭސީންނާއެކު ސޮއިކުރެވިގެންދިޔަ މިނިވަންކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް، ބޭރު ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ހިނދު، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީން އަވަސްވެވަޑައިގަތީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހުގައި މި ކުޑަކުޑަ ޤައުމަށް ޖާގައެއް ހޯއްދެވުމަށް ކަމަށާއި، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމެވި ޚާރިޖީ ނިންމެވުމަކީ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މެންބަރުކަން ހޯއްދެވުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ވެގެން ދިއުމަކީ، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި އަދާކުރަމުންމިދާ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް މިިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީންނަށް ވަޒަންކުރެއްވުނީ ބޭރު ޤައުމުތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިންމު. މުޅި ޤައުމު ވަށާ ފުޅަށްޖަހައި، އެކަހެރިވެ ނުތިބެވޭނެކަން. ކުރިއަށް ދެވޭނީވެސް، ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ، އެންމެނާ ގުޅިފައި އޮތް، ރަހްމަތްތެރިކަން ބަދަހިކުރާ ޤައުމަކަށް ވެގެންކަން.
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެދުވަހު އެ ނިންމެވި ނިންމެވުމުގެ ނަތީޖާ ނުހަނު ފޮނި ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެއިން ބަލައިގެންފައި ކަމަށާއި، މިނިވަންކަން ލިބުނުއިރު އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ޤައުމު މިއަދު މިދަނީ ތަރައްޤީގެ މަތީ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން ކަމަށެވެ. މިއީ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން އާރާސްތުކުރި އެކުވެރި ގުޅުންތަކުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި، އެ ޤައުމުތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ދީލަތި އެހީގެ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތް މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރާއްޖެއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ މަސްރަހުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ބަސްވިކޭ، ބަސްކިޔާ ޤައުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ޙައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެންމެ އިސް އެއް ޤައުމު ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމުގައި ރާއްޖެއަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މިސާލެއް ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ބައްރުތަކާއެކު އޮތް ގުޅުން މިދަނީ ބަދަހިވަމުން ކަމަށާއި، ވަކީން ޚާއްސަކޮށް، އަވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހަރުދަނާވަމުންދާ ކަމަށާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެކަހެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދަނީ ތަމްސީލުވުން އިތުރުކުރަމުން، ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިވަގުތު ބަލަހައްޓަމުން ދާކަމީ ޚާރިޖީ މިނިވަންކަމުގެ ކުރިބޯށި ރާއްޖެއަށް ހާސިލްވަމުންދާކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޚާރިޖީ މައިދާނުގައި ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިގެންދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްކަން ޔަޤީން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓް އިތުރަށް ބާރުގަދަވެއްޖެ ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް އޮތް އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ކުރާ އިންވެސްމަންޓުތައް އިތުރުވެ، ލިބޭ އެހީ އިތުރުވެ، މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިނިވަންކަމުގެ އަސްލު މުރާދަކީ، ތިމާގެ މުސްތަޤްބަލް ތިމާ އެދޭ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު އޮތުން ކަމަށެވެ. އެ މިނިވަންކަމުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންވީ މި ޝަރަފު ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިސްރާބު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް، ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް