ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:29
އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓްގެ މި އަހަރުގެ އަދަދު އާންމު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން
އިންސާނީ ވަގުފާރި
އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓްގައި މުޅިންހެންވެސް ރަޝިއާގެ ނަން!
 
މިވަގުތުވެސް 25 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ތިބީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައި
 
18 ގައުމަކުން ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްފި، އެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި
 
އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޖަރީމާ ހިންގާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރަޝިއާ ވަނީ ހިމަނާފައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންސާނީ ވަގުފާރި ނުވަތަ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 25 މިލިއަނަށް އަރާ ކަމަށާއި، ރަޝިއާއިން ވެރިވެގެންފައިވާ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ތިބީ "އިންތިހާ ނާޒުކު" ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

މީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މިވަގުތުވެސް 25 މިލިއަނެއްހާ މީހުން އެބަތިބި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފަ. 25 މިލިއަން މީހުން. އެމެރިކާ އޮތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ތައްޔާރަށް. އެހެނީ، އިންސާނީ ވަގުފާރިއަކީ މުޖުތަމައުތަކުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލާ ކަމެއް. އިގުތިސާދު ހީނަރު ކުރުވާ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތި ކުރުވާ. ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ މީހުންގެ ނަން ވިދުވާ ކަމެއް. ވިޔަފާރީގެ ސައްހަކަން ގެއްލުވާ ކަމެއް. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަނޑައެޅިގެން ނުބައި ކަމެއް ވީމަ
އެންޓޮނީ ބްލިންކަން؛ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓްގެ މި އަހަރުގެ އަދަދު އާންމު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިވެންޓްގައި، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓޮނީ ބްލިންކަން ވަނީ، އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ހާއްސަ ޝަރަފުވެސް އަރުވާފައެވެ. މި އަހަރުގެ ޝަރަފު ލިބުނު އެކްޓިވިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ އެންޖީއޯއެއްކަމަށްވާ ލާ ސްޓްރާޑާގެ ރައީސް، ކެޓެރީނާ ޗެރެޕަކާ ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން އާންމު ކޮށްފައި ވާ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ހާލަތު ބަޔާން ކުރާ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، "ވަކި ނިޒާމެއް" ގެ ތެރެއިން އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ޖަރީމާ ހިންގާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރަޝިއާ ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޖުބޫރުން "ލޭބަރ" މަސައްކަތް ކުރުވުން ނުވަތަ ސަލާމަތީ ފައުޖުތައް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތާއިދާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތްތަކަށް "ސިފައިން"ގެ ގޮތުގައި ކުޑަ ކުދިން ރެކްރޫޓް ކުރާ ކުރުންވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

18 ގައުމަކުން ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްފި. އެ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި. 18 ގައުމެއް ޑައުންގްރޭޑްވި. އެއީ އިންސާނީ ވަގުފާރި ހުއްޓުވަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް އިތުރުކޮށްފައި ނުވާތީ، ނުވަތަ ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ސަރުކާރުތަކުން އެހީވެދިނީމަ
އެންޓޮނީ ބްލިންކަން؛ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް

ރިޕޯޓްގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރަޝިއާގެ ނަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ސަބަބެއްކަމުގައި ބަޔާން ކުރަނީ ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ، ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުންނެއް ގައުމު ދޫކޮށް، އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ބަދަލު ވެފައިވާއިރު، އެ މީހުންނަކީ ވަގުފާރީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ ނުރައްކަލުގައި ތިބި ނާޒުކު ބައެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ރަޝިއާގެ އެމްބަސީއިން އެ ރިޕޯޓަށް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށް ރޮއިޓާސްއިން ޚަބަރު ދެއެވެ.

ސަރުކާރާ ގުޅިފައިވާ ސެކްޓަރުތަކުގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކޭމްޕުތަކުގައި ޖިންސީ އަޅުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުމާއި، ސިފައިންގެ ގޮތުގައި ކުޑަކުދިން ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އާ ބާބުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ އިތުރު ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، އަފްޣާނިސްތާން، މިޔަންމާ، ކިއުބާ، އީރާން އަދި އުތުރު ކޮރެއާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް