ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 23:37
ދިއްފުށި
ދިއްފުށި
އިރުފާއު އަބްދުﷲ
ދިއްފުށީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ
ދިއްފުށީ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ – ފުލުހުންނާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ރަށު މީހުން ހަމަލާދިން، އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި
 
ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައާއި، ކ. ދިއްފުށީ ސިއްހީ މަރުކަރުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީގައިވާ މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުން
 
ކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެކިލިބިފައިވޭ

ކ. ދިއްފުށީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހަމަލާދީ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަން 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

ދިއްފުށީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމަށް ބުނެ އާންމުން ނުކުމެ ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ އިރު، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ދިއްފުށީގައި އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

އަދި މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ފުލުހުން ގޮސް، އެއްވެތިބި މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ކައިރިއަށް އެއްވެތިބި މީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް، އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ފުލުހުންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަލާދީ، ފުލުހުންގެ ސަފު ރޫޅާލައި، ދިއްފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުތެރެއަށް ވަދެގަނެ، އެތަނުގައި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ، ސިއްހީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ސްޕެޝަން އޮޕަރޭޝަންސްގެ ފުލުހުން ގޮސްގެންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުންނަށާއި، ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ކޯޓުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން، ކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ހެކިލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރީ ކާކުކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖިންސީގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ އިތުރުން، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައާއި، އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައާއި، ކ. ދިއްފުށީ ސިއްހީ މަރުކަރުގެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީގައިވާ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓެންޑަރޑްސް ކޮމާންޑުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އޮންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންގައިގެން އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާވި މީހާ ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖާއަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އިރު، އެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފުލުހަކު ވެސް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް އާންމުންނާއި ގުޅިގެން އަނިޔާކުރިކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް