ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 14:09
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް އޮފީސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފްއާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި
 
ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއަކަށްފަހު ސިޓީއެއް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ބާރު ރަޝިޔާގައި އެބަހުރި
 
އިވާން ބަކަނޯއަކީ ޒެލެންސްކީގެ ތުއްޕުޅުއިރުން ފަށައިގެން އެކުވެރިއެއް
 
ޔޫކްރެއިނާއި ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ 60 އެއްހާ އޮފިޝަލުން ގެންދަނީ މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ޔޫކްރެއިންގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފްއާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިނާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ 60 އެއްހާ އޮފިޝަލުން ގެންދަނީ މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޤައުމަށް ގައްދާރުވުމާއި، ޤައުމާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވާގިވެރިވުމާއި ގުޅޭ 651 މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވި، ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސެކިއުރިޓީ ޗީފް އިވާން ބަކަނޯއާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ އައިރީނާ ވެންޑިޓޯވާ މަޤާމުން ވަކި ކުރައްވާފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އިވާން ބަކަނޯއަކީ ޒެލެންސްކީގެ ތުއްޕުޅުއިރުން ފަށައިގެން އެކުވެރިއެއްކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމުގެ ސިއްރުތައް ލީކު ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތު އެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް މިހާރު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޒެލެންސްކީ އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ އަސާސްތަކާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށްވެސް ބޮޑެތި ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ޕީޖީގެ މަޤާމު ވަގުތީ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ އޮލެކްސީ ސިމޮނެކޯއާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަޤާމުގައި ބަހައްޓަވާނީ އެކަމަށް ޤާބިލު މީހަކަށްވާނަމަ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއަކަށްފަހު ސިޓީއެއް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ބާރު ރަޝިޔާގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ގިނަ ބާރުތައް މިހާރު އޮތީ ޑޮންބަސްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ހަމަލާދެމުން ދަނީ އެއްތަނަކަށް ކަމަށާއި، ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާދެމުންދަނީ ތަންތަން ހިފައިގެން ތިބި މީހުންނަށް މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޚާރްކީވް، ޚާރސަން އަދި ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އެތެރެއަށް މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޒިމިނީ އައިލެންޑަކީ އެކަމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮންބަސްއާއި ގުޅިގެން ވެސް މިފަދައިން ވިދާޅުވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް