ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 13:20
ޚުތުބާ
ޚުތުބާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ
ޚުތުބާ: "އަނިޔާކޮށް މީހުން މަރަމުންދާއިރުވެސް، ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ފޮޓޯލުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭމީހުން އުޅޭ"
 
މީސްތަކުންނަށް އަމާންކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް ރަސޫލާވެސް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި
 
އަމާންކަމެއް ނެތް މުޖުތަމައެއް އެއްވެސް މައިދާނެއްގައި ތަރައްޤީއެއް ނުވާނެ
 
އަމާން މުޖުތަމައެއްގައި އެކަންކަން ތަފާތުވާނެކަން ޚުތުބާގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި

އަނިޔާކޮށް މީހުން މަރަމުންދާއިރުވެސް، ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ފޮޓޯލުމުގައި ބައެއް މީހުން އަވަދިނެތި އުޅޭކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"އިޖުތިމާއީ އަމާންކަމުގެ މުހިއްމުކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ، އަމާންކަމެއް ނެތް މުޖުތަމައެއް އެއްވެސް މައިދާނެއްގައި ތަރައްޤީއެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެފަދަ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ޖާނާއި މާލާއި، އަބުރާއި އިއްޒަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ހުރި ކަމަކަށްވާނެކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއާ ޚިލާފަށް އަމާން މުޖުތަމައެއްގައި އެކަންކަން ތަފާތުވާނެ ކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ﷲގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުތަކާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް އަމަލު ކޮށްގެން، މުޖުތަމައަކީ އަމާންތަނަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ލިބޭނެ ފައިދާތަކަށްވެސް ޚުތުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ މުޖުތަމައެއްގައި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވި، ދެބަސްވުންތަކާއި އަރައިރުންތައް މަދުކުރެވި، ޚަސްމުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ހަމައެއާއެކު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރުޅިއާއި ހަސަދަވެރިކަން ފިލައިގެން ގޮސް، ބާއްޖަވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަމަން އަމާންކަމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް އަސާސީ ޙައްޤެއްކަން ބަޔާންކޮށް ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، މީސްތަކުންނަށް އަމާންކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް ރަސޫލާވެސް ބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

ދުޝްމަނުންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި، މަދީނާއާއި މައްކާއަކީ އަމާން ދެ ރަށް ކަމުގައި ހެއްދެވި، ދުނިޔޭގައި އަމާންކަން ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޚުތުބަތުލް ވަދާއުގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާން ކޮށްދެއްވި
ހުކުރު ޚުތުބާ

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، މިލްކުވެރިކަމުގެ ޙައްޤަކީ އެންމެ އަސާސީ ދެ ޙައްޤުކަމަށްވާއިރުވެސް، އެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަނީ ކިތައް މުސްލިމުންތޯ ޚުތުބާގައިވަނީ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ވައްކަންކޮށްގެން ނުވަތަ ފޭރިގަނެގެން މީސްތަކުންގެ މުދާތައް ކެއުންވެސް އާންމުވެފައިވާކަން ޚުތުބާގައި ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ﷲ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފްސުތައް އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނެތި މަރަނީ ކިތައް މީހުންތޯވެސް ޚުތުބާގައި ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. އެކަންކަން އެހެންވާއިރު، ކުޅިބަލަން ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ޕޯސްޓު ކުރުމަށް ފޮޓޯ ނަގަން ތިބެނީވެސް މަދުބައެއް ނޫންކަން ޚުތުބާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޚުތުބާގައި ވަނީ އެކަންކަމަކީ ރަޙުމެއް ހުރި އިންސާނެއް ނަމަ ކަރުނައަޅައި ރޯންޖެހޭ ފަދަ ކަންކަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް އިސްކަންދީ، ތިބާ ބުނެއުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ﷲ ރުއްސަވާ ވާހަކަތަކަކަށް ހެދުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ