ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 13:26
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު
މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ – ސަރުވަޝް
 
މިއަހަރުގެ އިގްތިސާބު މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ 13 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް
 
2020 ވަނަ އަހަރު 33 އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހުގައި މިދިޔަ އަހަރު 37 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް އިގްތިސާދަށް ލިބިގެންދިޔަ

އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހުރީ ރަނގަޅަކަށް ކަމަށާއި، މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވެސް ކުރިއަރައިގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މިސްރާބު ހުރިގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުވަޗް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަކީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓް ހެދި އިރު އޮތް ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބާކީ މިއޮތްތަނަށް ފެނިގެންދަނީ ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ކުރިއަރައިދާތަން ކަމަށެވެ. އަދި ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާކުރި ޓާގެޓް ހާސިލްވާތަން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ދެންހުރި ސިނާއަތްތަކަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ދުނިޔޭގައި އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ފެންނާނެ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަން ފެށުމުން، މި ކަންކަމަށް ވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އިގްތިސާދުގައި ހުރި ރިސްކްތައް މެނޭޖްކުރެވުނީމަ މިއަހަރު ތެރޭގައި ބޭނުންވާ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ގެނެވޭނެ. 2020 ވަނަ އަހަރު 33 އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހުގައި މިދިޔަ އަހަރު 37 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދިޔަ. މިއަހަރު އަންދާޒާކުރީ 12 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ 13 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އެއައްވުރެއް މައްޗަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް. އިގްތިސާދުގެ ކުރިއެރުން މި އޮންނަނީ ރަނގަޅަށް އެހެންނަމަވެސް އެބަހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއް. އެ މެނޭޖްކުރީމާ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާނެ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

މިހާރު އޮތް އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް އަންނަން ޖެހުނު ގޮތާއިމެދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތު އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގައި މުޅި ޖުމްލަކޮށް ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރިއަލް އިކޮނަމީގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހުރިތަން ކަމަށާއި، އިގްތިސާދީ ހާލަތުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ޑޮމެސްޓިކް ކޮމިއުނިޓީގައި ހަރަދުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރިކަމަށެވެ. އަދި މިހިސާބަށް މި އާއި ޗާންސަކުން ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ތަރުތީބުކޮށްގެން ނެގުނު ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަލީގައި އެގޮތަށް އިގްތިސާދީ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވުނީމަ އާދެވުނު ހިސާބުކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވީ 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކްރައިސިސް އަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި ލިޔެވުނު ތާރީހުގައި ފެންނަން ނެތްވަރުގެ ބޮޑު އިގްތިސާދީ މަޑުކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 33 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް ދުވަހަކު ވެސް ނުފެނޭ. 33 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް އިގްތިސާދަށް އައުމަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި އިގްތިސާދުތަކަށް ވެސް އައި މިންވަރެއް ނޫން އެއީ. އެއަށްވުރެ މާ ކުދި މިންވަރު އައިސްގެ މާ ހާލުގައި އިހްތިސާދު ހުރިތަން ފެނިގެން ދިޔަ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުން އެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. ނުފެންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކުށަން ކުރުމަށްޓަކައި އެޅިފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުން. ރާއްޖެ 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑާއެކު ފުރަބަންދު ކުރެވި 3 މަސް ދުވަހު އެއްވެސް ވަރަކަށް ފަތުރުވެރިން ނައިސް އެއަރޕޯޓު ވެސް ބަންދުކުރެވިފައި އޮތް ހާލަތެއްގައި އޮތް. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އޮއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ހިނގައިގަންނަން ފަށައިގަތުމަށް އެ ކުރަންޖެހުނު ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ފުރަބަންދު ކުރަންޖެހުނު ސަބަބީ ވައިރަސްއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ވައިރަސް ބަލިކޮށްގެން ނޫނީ އަލުން އިގްތިސާދު ފަށައިގަނެވޭނެކަމަށް އެއިރު ނުބެލެވުނު ކަމަށެވެ. އެއިރު ސިއްހީގޮތުން ކުރަންޖެހުނު އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރަމުން ގޮސް، ވައިރަސް ބަލިކޮށް އެއާއެކު އުޅުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހުނު ފެސިލިޓީސް އަދި ބަލި މެނޭޖްކުރަން ޖެހުނު ހުރިހާކަމެއް ދައުލަތުން ހަރަރުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޔާއެކު އިގްތިސާދީގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވީ ކަންތައްތަކުގައި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދިޔުމާއި، އާމްދަނީއަށް ބުރޫ އެރި ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ވިސްނުމަކަށްވީ އަލުން އިގްތިސާދު ހިނގައިގަންނަން ފަށާއިރު، ވިޔަފާރިތައް ތައްޔާރުކޮށް ބެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ކޭޝްފްލޯ ސަޕޯޓް ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކަރަންޓާއި ފެނުން ހައުސްހޯލްޑް ސަޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އެހީ ދިނިން. އޭގެ ބޭނުމަކަށްވީ އިގްތިސާދުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ދަށްވެދާނެތީ ކޮންސަމްޕްޝަން ހިފަހައްޓާ އެތެރޭގެ އިގްތިސާދުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުން. އޭގެ އިތުރުން ކުދި އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އެހީތެރިވިން އަދި ކަންކަން ފަހުން ކުރިއަށް ދިޔާމަ ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯންތައް ވެސް ދިނިން. މިކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އިގްތިސާދުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން ލެވެލް ހިފެހެއްޓި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަން މަގުފަހިވެގެން ދިއުން. ފަތުރުވެރިކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ ފަތުރުވެރިކަން ފަހަރަކަށްވުރެ ފަހަރެއް ރަނގަޅުވެގެން ދިއުން. އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގި އެއް ސިނާއަތް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަކީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ ސިނާއަތްތަކުގެ އިކޮނަމީ ރަނގަޅަށް ދިޔަނަމަވެސް ބައެއް އެހެން ސެކްޓަރތަކަށް އަސަރުކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްގެ ވީކްނެސް އަދި ރިސްކަތަކެއް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށާއި، އޭގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އައީ ވެސް ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލައިގެންން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް